Menu

 

Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten helpt u het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken in de regio. Deze subsidieregeling heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in 2019 gezamenlijk aan te pakken.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt u graag bij de aanvraag en inzet van deze subsidie. Zo kunnen onze regioadviseurs u in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking, bekijk dan de door ons verzamelde voorbeelden van eerdere regionale initiatieven.

Nieuwe website over regionale aanpak lerarentekort

In het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs is momenteel sprake van een tekort aan bevoegde leraren. Steeds meer scholen krijgen daar de komende jaren last van. Mede dankzij de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ontstaan er meer regionale samenwerkingen om het lerarentekort aan te pakken. Op de website aanpaklerarentekort.nl lees je meer over de regeling en initiatieven in de regio.

Lees meer

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort: 12 november

Op dinsdagmiddag 12 november vindt in Utrecht het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Lees meer

Extra budget voor subsidie regionale aanpak lerarentekort

De ministers van OCW stellen extra budget beschikbaar zodat alle regio’s met goedgekeurde subsidieaanvragen regionale aanpak lerarentekort hun plannen kunnen uitvoeren.

Lees meer

Kennisdelingsbijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

Het lerarentekort is een groot issue op dit moment. Uiteraard zien we veel samenwerkingen in de regio’s om hiermee aan de slag te gaan en we zijn hier bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren. ’ Dit waren de openingszinnen van Simone Hoogenboom, programmaleider van het Arbeidsmarkplatform PO, tijdens de kennisdelingsbijeenkomst voor de penvoerders op woensdag 4 september 2019 in Utrecht.

Lees meer

Factsheet brengt regionale aanpak lerarentekort in kaart

De subsidie regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om regionale samenwerking te stimuleren bij de aanpak van het lerarentekort. Benieuwd in welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Of weten wat de samenwerking schoolbesturen oplevert? In onze factsheet is deze en andere informatie in kaart gebracht.

Lees meer

Aanpak lerarentekort: rondje langs de regio’s

Hoe ver zijn schoolbesturen po, pabo’s en andere partijen met samenwerking om het regionale lerarentekort tegen te gaan? Waar zijn subsidieaanvragen ingediend en waarvoor willen de aanvragers die subsidie gebruiken? Waar zijn (nog) geen subsidieaanvragen ingediend en waar ligt dat aan? De regioadviseurs van AP-PO weten wat er speelt in hun regio. Ze hebben contact met schoolbesturen en ondersteunen ze met informatie en adviezen, bijvoorbeeld  voor aanvulling en verbetering van de subsidieaanvraag en het bijbehorende plan van aanpak.

Lees het hele bericht

Vanuit heel het land zijn er aanvragen binnengekomen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort. Inmiddels zijn 18 aanvragen uit het primair onderwijs goedgekeurd. Dat betekent dat de scholen in deze regio’s een tegemoetkoming krijgen om hun projectvoorstel uit te voeren. Op het kaartje is te zien om welke regio’s het gaat.

Lees het hele bericht

Veel aanvragen subsidie regionale aanpak lerarentekort

Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Dat is goed nieuws! Het laat zien dat de samenwerking tussen besturen, opleidingen en andere spelers op steeds meer plekken van de grond komt of intensiever wordt. Dat is hard nodig om het lerarentekort tegen te gaan. Het aantal aanvragen in het primair onderwijs overtreft de verwachtingen.

Lees het artikel over de aanvragen subsidie regionale aanpak

Subsidieregeling

Wilt u meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Zodat u snel aan de slag kunt met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio?

Lees de regiotool om te controleren of uw regio voldoet aan de eisen wat betreft het aantal besturen en fte.

Convenant onderwijs en financiële sector

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector werken samen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Partijen tekenden hiervoor op 11 februari in Utrecht het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Er is een handreiking ontwikkeld die schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en andere partijen helpt de afspraken op regionaal niveau uit te voeren.

Ondersteuning door regioadviseurs

Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen van de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO.Bijvoorbeeld:

  • • Bij de wens om tot regionale samenwerking te komen, kunnen de adviseurs advies geven op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.
  • • De regioadviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, om te komen tot een regionaal strategische verbinding voor de aanpak van het lerarentekort.

In elke regio hebben wij een adviseur die u met al uw vragen kan bijstaan. Ga naar het overzicht met alle regioadviseurs.

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Met meer zij-instromers kan het lerarentekort verder worden teruggedrongen. Daarnaast leidt een toename van zij-instromers ook nog eens tot meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden. Om deze redenen ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerkingsverbanden in de werving en begeleiding van zij-instromers.

In diverse pilotprojecten is er al ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie dat u kan helpen en inspireren bij uw subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s die ook aan de slag willen met zij-instroom, hiervan leren?

Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionaal samenwerken’

Lees in ons dossier zij-instroom meer over wat er komt kijken bij de werving en inzet van zij-instromers.

Videoverslag ‘ U voor de klas’

Op 6 maart heeft de succesvolle bijeenkomst ‘ U voor de klas’ in Utrecht plaatsgevonden. Deze avond trok veel belangstelling van mensen die vanuit een andere sector interesse hebben in het onderwijs. De bijeenkomst gaf een inzicht in de vele facetten van  de mogelijke overstap naar het onderwijs en werd door diverse partijen vanuit het onderwijs en bedrijfsleven georganiseerd.

Bekijk hier het videoverslag

Terugblik verdiepingsbijeenkomst 'Vergroten van de vijver'

Vergroten van de vijver is nodig én mogelijk. Als partijen elkaar weten te vinden op nationaal en regionaal niveau, ontstaan nieuwe kansen om het lerarentekort terug te dringen. Dat zei minister Slob voor een volle zaal tijdens de bijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ op 11 februari in Utrecht. Schoolleiders en bestuurders uit het po, vo en mbo, opleiders en vertegenwoordigers van samenwerkende partijen kwamen hier bij elkaar om meer kennis te delen en inspiratie op te doen voor regionale samenwerking.
 
Lees het volledige verslag

Verslag startbijeenkomst regionale aanpak lerarentekort

Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort.

Lees het verslag over de startbijeenkomst terug en bekijk de presentatie van het Ministerie van Onderwijs.

Slobcast #15 over aanpak lerarentekort in de regio

In zijn Slobcast spreekt minister Slob met mensen uit het veld. In deze 15e Slobcast praat hij met wethouder Saskia Bruines en Gert van den Ham (De Rode Loper) over de aanpak van het lerarentekort. Wat gebeurt er in Den Haag om het lerarentekort aan te pakken? 

Link naar Slobcast: https://soundcloud.com/arieslob/slobcast-15-over-aanpak-lerarentekort-in-de-regio

Samenwerken met bedrijfsleven

Het onderwijs en het bedrijfsleven zoeken samen naar manieren om de mobiliteit van personeel te bevorderen en geschikte werknemers naar een baan in het onderwijs te begeleiden. Met de ondertekening van het convenant Aan de slag voor de klas op 11 februari 2019 starten ze allerlei activiteiten op zowel landelijk als regionaal niveau.

Lees in dossier samenwerken met bedrijfsleven meer over de ontwikkelingen samenwerken met bedrijfsleven.

Voorbeeld uit de regio: Zeeland

In Zeeland pakken het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en hbo samen het lerarentekort aan. Dat doen ze met een brede aanpak waarin werving, opleiding en begeleiding centraal staan.

De lerarenopleiding van de Hogeschool Zeeland wordt praktijkgerichter: basisscholen krijgen meer zeggenschap over de inhoud van de opleiding en studenten gaan de helft van hun studietijd voor de klas staan. Ook komt de HZ met een speciale route voor mbo’ers die willen doorstromen naar de hbo-lerarenopleiding. Daarnaast investeren de scholen in een betere begeleiding van starters om uitval te voorkomen. Tot slot komt er een digitaal platform waarop scholen kunnen zien welke leraren werk zoeken, en waar vacatures zijn.

Lees meer over de aanpak van de Zeeuwse scholen in een artikel in de PZC.

 

Privacy en cookies. Lees meer.