Menu

Vlaamse leraren ervaren niet meer werkdruk dan andere beroepen

Vlaamse ervaren leerkrachten rapporteren niet vaker stress en werkdruk dan werknemers in andere beroepen. Wel is de ontevredenheid over de administratieve druk hoog, wat met name voor startende leerkrachten en oudere leerkrachten ontmoedigend werkt.  Dit blijkt uit een onderzoek onder 3200 (ex-)leraren ouder dan 45 jaar.

De onderzoeker, Filip van Droogenbroeck, vroeg de leraren hoe ze hun baan ervaren en vergeleek hun antwoorden met 31 andere beroepen.

Vlaamse leraren staan graag voor de klas en scoren in vergelijking met andere beroepen hoog op arbeidsvreugde, autonomie, taakvariatie en leerkansen. Het onderzoek geeft aan dat zij over het algemeen altruïstisch en intrinsiek gemotiveerd voor de klas staan. Minder tevreden zijn de Vlaamse leerkrachten over de papieren verantwoording van de werkzaamheden en de beperkte loopbaanmogelijkheden van het vak.

Aantrekkelijker maken van het lerarenberoep

Volgens de Vlaamse onderzoeker kan een verlaging van de administratieve druk, het lerarenberoep aantrekkelijker maken. Ook kunnen schooldirecteuren in Vlaanderen de verwachtingen van de Vlaamse inspectie en overheid beter vertalen naar hun leraren, zodat het niet alleen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht maar ook waarom het van hen wordt verwacht. Soms worden er onnodige administratieve handelingen gevraagd van leerkrachten, uit angst voor een negatieve evaluatie van de inspectie.

Duidelijke richtlijnen en verwachtingen kunnen een deel van de werkdruk verlagen. Verder is het belangrijk dat lerarenopleidingen een realistisch beeld schetsen van de te verwachten administratieve handelingen die bij het vak horen. Zo weten startende leraren waar ze aan beginnen.

Nederlands Meldpunt Regeldruk

Nederlandse leraren ervaren ook regeldruk. In Nederland is hiervoor het Meldpunt Regeldruk Primair Onderwijs opgezet. Tot en met 31 mei 2016 kunnen leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs met klachten over registratieverplichtingen terecht bij dit meldpunt.

Doel van het meldpunt is om beter zicht te krijgen waar de meeste overlast rondom regeldruk vandaan komt, de reden van de registratieverplichtingen en hoe dit wellicht opgelost zou kunnen worden. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden en wordt beheerd en geanalyseerd door Regioplan. Lees meer over het Meldpunt Regeldruk PO op de website van de Lerarenagenda.

Meer informatie

Bron: lees het gehele nieuwsbericht op de website van Klasse.

Download de samenvatting van het onderzoek op de website van de Vrije Universiteit Brussel.

Privacy en cookies. Lees meer.