Menu

Regionaal leernetwerk REP-Academie voor ontwikkelingsgericht personeelsbeleid

REP-Academie

De REP-Academie is een samenwerking van het Regionaal Educatief Platform (REP) van schoolbesturen in Noordoost-Brabant om de krachten op het gebied van personeelsbeleid en mobiliteit voor management te bundelen. Door het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs  wordt verwacht dat zij een omslag maken van een beheers- en uitvoeringscultuur naar een ondernemend schoolleiderschap en bestuur. De REP-besturen willen daarom gezamenlijk investeren in talentontwikkeling en deze talenten boeien en binden middels het overallproject ‘Leiderschap met lef’. In 2011 heeft het Arbeidsmarktplatform PO middelen beschikbaar gesteld om een van de ambities van REP, het gezamenlijk optrekken  van besturen in professionaliseringstrajecten voor schoolleiders en leraren LB, HRM-ers en het daarbij benutten van expertise uit het veld, vorm te geven.

Convenant

Alle deelnemende besturen hebben in december 2011 het convenant ondertekend, waarbij zij zich voor minstens drie jaar verbinden aan de gezamenlijke doelstelling en activiteiten. De algemene kosten voor aansturing en beheer worden op basis van leerlingenaantal gedragen door de deelnemende besturen. Wanneer er sprake is van een detachering wordt gebruik gemaakt van de bij het convenant behorende detacheringsovereenkomst.

Professionaliseringstraject ‘Leiderschap met Lef’

Met het project ‘Leiderschap met lef’ is het REP op zoek gegaan naar samenwerkingspartners om te komen tot een ontwerp maatwerktraject voor talenontplooiing en –ontwikkeling en professionalisering van (potentiële) leidinggevenden. Voor de opzet en uitwerking zocht de projectgroep samenwerking met expertisecentra en opleidingsinstituten. Doelstellingen van het project waren:  Talentontplooiing en –ontwikkeling, Werken aan een ‘Professionele leergemeenschap en Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid.

Menukaart opleidingen
Op basis van een behoeftepeiling onder alle personeelsleden van deelnemende besturen heeft de stuurgroep de prioriteiten voor de menukaart 2012-2013 vastgesteld, waarna de personeelsleden zich konden inschrijven op de aangeboden opleidingen / cursussen via een vernieuwde website: www.repnobrabant.nl.

Uitkomsten en conclusies
De publicatie ‘Leiderschap met lef’ gaat in op het ontstaan en de uitvoering van het hele traject, waarbij de nadruk ligt op werkplekleren en opleiden op maat. Het praktijktheoretisch kader geeft een verantwoording van het gekozen concept en de ervaringen van de deelnemers ondersteunen de waarde ervan in de opleidingspraktijk. Met de conclusies aanbevelingen wordt het traject de komende jaren geoptimaliseerd. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Het talentontplooiingsmodel (Admiraal) is een toevoeging aan het traject door de grote nadruk op de deelnemers en hun talenten en door de verbinding die middels kritisch waarderende dialoog wordt gemaakt.
  • De deelnemers geven veelvuldig terug dat de aangeboden theorie van de opleiding hun een stevige basis geeft om het eigen handelen te verantwoorden. Persoonlijke capaciteit, interpersoonlijke capaciteit en organisatorische capaciteit staan hierbij centraal
  • Het Human Dialogue Development schema  en de integratieve P-beleidsbenadering zijn goed bruikbaar als uitgangskader voor ‘Leiderschap met lef’.

Andere do’ en dont’s

  • Hanteer bewust de kernbegrippen ‘visie, regie, eigenaarschap en samenhang tussen mensen, middelen en methoden’
  • Geloof in je medewerkers, heb vertrouwen in hun talenten en reeds opgebouwde ervaringen en draag zorg voor een goede facilitering van hun ontwikkelingsproces.
  • Ga daarbij zelf uit van eigen talenten en ontwikkelhouding en laat zien dat er ‘fouten gemaakt mogen worden’ in het kader van experimenteren en uitproberen.
  • Versterk het “vangnet” rond elke deelnemer door regelmatig overleg tussen opleiders, coaches en assessoren.
  • Vertrouwelijkheid tijdens de gezamenlijke overlegmomenten bewaken en garanderen.

Opleidingen Leiderschap met lef

De stuurgroep heeft gesprekken gevoerd met meerdere aanbieders en gekozen voor een aanbieder die conform de visie van het samenwerkingsverband leidinggevenden gaat opleiden tot Leiderschap met Lef.  Inmiddels zijn er diverse opleidingen in voorbereiding en gestart. Bij  de opleidingen zal een deel van het aanbod en de begeleiding uitgevoerd worden met inzet van interne REP-expertise.
Meer informatie over het opleidingsaanbod vindt u op www.repnobrabant.nl.

Gezamenlijk beleid studiefaciliteiten

Omdat medewerkers van verschillende besturen in een opleidingstraject zitten komen ook de verschillende studiefaciliteiten aan de orde. Besturen hebben daarom een gezamenlijk kaderbeleid opgesteld: de nota ‘Studiefaciliteiten’.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit leernetwerk kunt u contact opnemen met:
Ivonne de Vrind via info@mozaiekheeswijk.nl en 0413 291818. Of kijk op de website www.repacademie.nl.

Download:

Privacy en cookies. Lees meer.