Menu

Promotiebeurs

Voor 2014 stelt het ministerie van OCW weer middelen beschikbaar voor een promotiebeurs voor leraren. Leraren kunnen voor promotieonderzoek studieverlof krijgen voor de helft van hun aanstellingsomvang, tot een maximum van 0,4 fte. De werkgevers van de geselecteerde leraren ontvangen van OCW subsidie voor de vervanging van de leerkracht met studieverlof.

Doel van de promotiebeurs, een actie uit het Actieplan Leerkracht Nederland, is:

  • het aantal gepromoveerde leraren vergroten om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verhogen;
  • de opgedane kennis via het onderzoek direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk.

Doelgroep

Bevoegde leraren uit onder andere het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen van de promotiebeurs gebruikmaken, onder de volgende voorwaarden:

  • zij zijn minstens een jaar in dienst en hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd;
  • zij zijn voor minimaal de helft van hun aanstellingsomvang belast met lesgebonden taken en pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs.De beurs is ook beschikbaar voor:
  • leraren die al met een promotieonderzoek begonnen zijn. Zij kunnen ook een aanvraag indienen, mits zij kunnen aantonen dat zij nog vier jaar lang de vrijgestelde tijd nodig hebben om hun promotieonderzoek af te ronden;
  • leraren met meerdere aanstellingen, mits een van de aanstellingen voldoet aan de voorwaarden van minimaal een jaar in dienst en een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die de aanvragen coördineert, nodigt met nadruk vrouwen uit een voorstel in te dienen.

Subsidiebedrag

Voor 2014 stelt het kabinet zo'n € 9,5 miljoen beschikbaar, waardoor er 90 beurzen kunnen worden aangevraagd. Het beschikbare budget geldt voor leraren in het po, vo, mbo en hbo. Er is geen verdeelsleutel tussen de verschillende onderwijssectoren.

Looptijd

Het ministerie van OCW stelt de promotiebeurs beschikbaar tot en met 2014. Het promotieonderzoek mag maximaal zes jaar duren, waarvan de promotiebeurs voor de eerste vier jaar geldt. Bevoegde leraren kunnen weer vanaf januari 2014 bij NWO een aanvraag indienen voor een promotiebeurs. Er zijn in 2014 twee aanvraagrondes: van 1 januari tot 12 maart 2014 en van 1 juli tot 2 september 2014.

Aanvragen

Een aanvraag voor de promotiebeurs kunt u indienen via de website van NWO.

Praktijkvoorbeelden

Bekijk de folder Promotiebeurs voor een aantal inspirerende praktijkverhalen van leerkrachten uit verschillende onderwijssectoren.

Privacy en cookies. Lees meer.