Menu

Petrusschool: samen bouwen aan ontwikkeling

26-11-2014
De Petrusschool neemt deel aan het actieprogramma Vernieuwend leiderschap voor schoolleiders en aan het project LeerKRACHT. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt beide projecten. Bij een bezoek aan de school spreken we met directeur Wessel Stet en onderbouwcoördinator Remco Groote. Stet ziet de meerwaarde van zijn deelname aan Vernieuwend Leiderschap vooral in een persoonlijke ontwikkelingstocht in samenwerking met zijn team en met het netwerk van schoolleiders. Het traject volgens de methode LeerKRACHT is vooral gericht op professionalisering van het team. De leerkrachten in de onderbouw zijn in het traject vooral zelf actief aan de slag, stellen hun eigen doelen binnen de schoolvisie en volgen de voortgang wekelijks. Het bovenbouwteam start op een later tijdstip.

Stevig fundament

‘Rust en voorspelbaarheid voor kinderen en ouders, dat zie ik als het fundament waar wij deze school op willen bouwen. Toen ik nog voor de klas stond, zorgde ik er ook voor dat het sociaal klimaat optimaal was. Een veilige en duidelijke basis geeft de ruimte aan de leerlingen om zich goed te ontplooien. Daar profiteren ook de leerresultaten van.’ Zo vat directeur van de Petrusschool Wessel Stet zijn visie samen. Op school zijn dan ook de regels en afspraken in elke ruimte zichtbaar opgehangen voor iedereen: voor kinderen, ouders en het team. Stet: ‘We zijn met veel dingen bezig om de school te ontwikkelen; ik wil niks schrappen want het is allemaal belangrijk.’

Schoolschets

We lopen rond in de Petrusschool waar een prettige werkdrukte hangt, kinderen voor het speelkwartier in de rij naar buiten lopend en een kind wordt gewezen op de schoolafspraken. Alle regels en afspraken hangen op elke plek duidelijk in het zicht, steeds specifiek per ruimte en ingedeeld in drie categorieën: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. De school hanteert de principes van positive behavior support. Het werkt simpel maar doeltreffend om in positieve zin het gewenste gedrag te benoemen. Het hele team heeft gezamenlijk de regels opgesteld en bijgeschaafd. Stet ziet na twee jaar hiermee werken het verschil terug in de rust en het veilige sociale klimaat.
Wessel Stet is nu 2,5 jaar directeur van deze katholieke basisschool in Rijswijk met een team van 25 medewerkers. De school telt 300 leerlingen verdeeld over twaalf groepen: van meerdere kleutergroepen tot groep 8 per leerjaar ingedeeld, met daarnaast combinatieklassen 3-4, 5-6 en 7-8 waar leerlingen in een gecombineerde groep hun leerloopbaan kunnen volgen. Een grote variëteit aan nationaliteiten is vertegenwoordigd op school.

Petruslijn

De grootste verandering de afgelopen tijd is de start van de Petruslijn geweest, nu drie schooljaren terug. Dit is een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 op het gebied van sociaal klimaat, eenduidige klassenorganisatie (met instrumenten zoals praatmeters, werklichten, vraagkaartjes in alle klassen), instructie en zelfstandigheid van leerlingen. Onderbouwcoördinator en lid van de werkgroep Petruslijn Remco Groote vertelt: ‘De eerste twee onderdelen, sociaal klimaat en klassenorganisatie, zijn helemaal uitgewerkt, nu richten we ons op instructie en vervolg. Eens willen we nog werken aan de zelfstandigheid en actieve rol van leerlingen.  Door op een zelfde manier te werken in alle klassen is er veel duidelijkheid voor de kinderen en rust in de groepen.’

Verantwoordelijkheid en leren in werkgroepen

De verantwoordelijkheid die we de leerlingen geven, geven we ook aan de leerkrachten. Iedereen heeft een rol in een werkgroep gekregen om samen te bouwen aan de school. Op de thema’s methoden, zorg, kwaliteitszorg en de Petruslijn draagt iedereen zijn steentje bij aan de inhoudelijke ontwikkeling in de school. De mensen werken zelfstandig in die werkgroepen, ze zijn echt betrokken, worden serieus genomen en spreken elkaar aan. Op studiedagen delen de werkgroepen hun resultaten of voorstellen met het hele team.  Stet: ‘Deze groepen heb ik vooraf zelf ingedeeld, elk jaar vraag ik mensen waar hun voorkeur naar uitgaat. Vaak blijven ze meerdere jaren in dezelfde werkgroep actief.’

Vernieuwend Leiderschap

Stet neemt deel aan het actieprogramma Vernieuwend leiderschap voor schoolleiders. Waarom doe je mee?  ‘In eerste instantie trok de titel mij heel erg. In dit netwerk zoek ik inspiratie want ik wil eigenlijk altijd wel bezig zijn met vernieuwing in de school en mijn eigen leiderschapsstijl die ik ook probeer vernieuwend te laten zijn. Ik vind het leuk om dingen te delen en inspiratie daarover uit te wisselen met collega’s. De schoolontwikkeling komt al best op gang, mijn deelname gaat vooral om mijn persoonlijke ontwikkelingstocht en de drive die ik graag wil blijven voeden. In deze ontwikkelingen heb ik de afgelopen jaren mensen overtuigd en de kar getrokken.  Soms vind ik het best lastig om bij de ontwikkelingen in de school het hele team te betrekken. Dat gaat gelukkig ook vaak goed, zoals de invoering van de Petruslijn, maar het kan altijd beter.’

‘Het netwerk van schoolleiders in dit programma vind ik ook heel prettig. Ik kan natuurlijk wel sparren en spuien met collega’s op school, maar de rol van schoolleider vul ik toch alleen in. Het is fijn om in dit netwerk snel de diepte in te kunnen met collega-schoolleiders die elke dag precies hetzelfde meemaken. Ook de koppeling aan de directe praktijk in de vorm van een vernieuwingsvraagstuk vind ik een meerwaarde, dat zorgt dat we steeds als team rondom een concreet vraagstuk werken. In mijn geval is het vraagstuk sterk gekoppeld aan het traject met stichting LeerKRACHT, waarin we onze resultaten willen verhogen en steeds doelgerichter willen werken op het gebied van bijvoorbeeld instructie en rekenen. De kracht benutten van het team staat centraal’ vervolgt Stet.

De kracht van de leerkrachten

De deelname van de school aan de methodiek Elke dag samen een beetje beter van stichting LeerKRACHT sluit aan bij deze stappen naar doelgerichter werken. Het team leert stapsgewijs de professionele ruimte meer te pakken zodat de rol van de directeur minder sturend en meer begeleidend kan worden. Het doel is dat het team nog zelfstandiger, sterker en onderwijsinhoudelijk beter wordt. Stet: ‘Dat past dan vervolgens weer bij mijn wens voor vernieuwend leiderschap waarbij een andere professionele cultuur hoort. We zullen over een tijdje zien hoe zich dat ontwikkelt.’

Groote: ‘We zaten onlangs met een aantal scholen van het traject LeerKRACHT uit de regio bij elkaar. Het was een opsteker om te zien dat we eigenlijk al heel ver zijn ten opzichte van andere scholen. Misschien willen we eigenlijk te snel met wat we allemaal op de rit hebben gezet. We timmeren nu flink aan de weg met tablets en ict in het onderwijs. Dat was een voorstel dat we vanuit het team zelf hebben aangedragen, het staat in het schoolplan en het is gelijk iets concreets om in bordsessies doelgericht aan te kunnen gaan werken. Sommige collega’s zijn al heel ver, andere minder en daarom kunnen we veel van elkaar leren op dit vlak. Ook wilden we overstappen op een nieuwe methode voor rekenen. De kracht van het traject met LeerKRACHT is dat we wekelijks op dit soort plannen en ideeën terugkomen, we bekijken wat we hebben gedaan en kijken dan weer naar de volgende stap. Zo komen er ook steeds weer nieuwe ideeën bij.’

Resultaten

Groote: ‘We merken aan de leerlingen dat onze inspanningen om een stevige duidelijke basis neer te zetten vruchten afwerpen. De posters met regels die door de hele school hangen en de consistentie van de werkwijze in alle klassen geven heel veel rust. De structuur die we aanbrengen zorgt dat kinderen heel zelfstandig aan het werk zijn. We zijn aan het begin van het jaar dan ook heel weinig tijd kwijt; met de zelfstudievaardigheden van vorige jaren kunnen ze gelijk weer verder in de nieuwe klas.’

Tips voor andere scholen

Wessel Stet geeft mee dat hij heilig overtuigd is van het nut van voorspelbaarheid: dat heeft een positief effect op het klimaat, zowel voor ouders als leerlingen. Deze stevige basis van eenduidige regels, consistentie van werkwijze en structuur maakt verdere ontwikkelingen veel makkelijker.
Remco Groote geeft als tip mee dat hij op zijn school het systeem van werkgroepen heel goed vindt werken. ‘Als leerkracht heb je eigen verantwoordelijkheid voor onderdelen in de school en voor de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen heeft er een rol in. Positief aan het project LeerKRACHT vind ik dat je als team bepaalt welke kant je opgaat en dat we zelf keuzes daarin kunnen maken.’

Meer weten?

Neem contact op met Wessel Stet, directeur van de Petrusschool, of met Martine Maes, projectleider van het Arbeidsmarktplatform PO.

Privacy en cookies. Lees meer.