Menu

Onderzoek professionalisering op brede school en in VVE

De professional in het bredeschoolwerk en in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet niet alleen goed zijn in zijn eigen vak, maar ook de grenzen van zijn vakgebied kennen, verbindingen weten te leggen met aanpalende terreinen en dienstbaar zijn aan het collectief.
Dat is een van de bevindingen in het onderzoeksrapport ‘Gezamenlijke taken, verbindende professionals’, over professionalisering op brede scholen en in de VVE.

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft antwoorden in kaart gebracht op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe geven basisschoolorganisaties gestalte aan de professionalisering van bredeschoolwerk en voor- en vroegschoolse educatie?
 • Welke activiteiten ondernemen zij om de organisatie optimaal toe te rusten op de nieuwe taken?
 • Leidt de taakverbreding tot nieuwe functies, (carrière)kansen en/of belemmeringen voor onderwijspersoneel?

De vragen zijn voor brede scholen en VVE-instellingen afzonderlijk beantwoord.

Grensgebied

Enkele van de belangrijkste conclusies:

 • Interdisciplinaire professionaliteit is complex
  Lastig aan professionalisering van bredeschoolwerk en VVE is dat de werkzaamheden zich afspelen op het grensgebied van disciplines. De gezamenlijke pedagogische opdracht en een gedeelde visie op leren moeten via interprofessionele samenwerking ontstaan. Dat vergt verbindende kwaliteiten van de professional.
 • Taakverbreding levert weinig extra werkgelegenheid op
  De bredere taakopvatting van de school levert een aantal nieuwe functies op, zoals onderbouwcoördinator, bredeschoolcoördinator en combinatiefunctionaris. Dat leidt echter niet altijd tot aanvullende werkgelegenheid voor onderwijspersoneel.
 • Gebrek aan duidelijke doelen bemoeilijkt professionalisering brede scholen
  De scholen hebben veel vrijheid om de vorm, intensiteit, partners en snelheid te kiezen die bij hun lokale situatie en ambities past. Tegelijk is duidelijk dat er nog geen samenhangende theoretische kennisbasis bestaat die het vakgebied omlijnt en waarop medewerkers van brede scholen hun handelen baseren. Zowel in het veld als op de opleidingen zijn de uitingen van professionalisering nog erg divers en versnipperd.
 • Er is wel een basis gelegd voor een kennisfundament en een kennisinfrastructuur
  Langzamerhand wordt meer onderzoek gedaan, er zijn sectorale initiatieven gericht op het verzamelen en verspreiden van kennis en goede voorbeelden en er zijn beginnende kennisallianties met opleidingen/onderzoeksinstellingen. Ook krijgt de brede school meer aandacht in het aanbod van scholing en training.
 • De professionalisering van VVE is nauw verbonden met VVE-programma’s
  Een basis van kennis op het terrein van VVE is al aanwezig in de vorm van onderzoek. Die kennis is wel geclusterd rond een aantal VVE-programma’s met weinig onderlinge uitwisseling. Op sectoraal niveau is er nog weinig actieve verspreiding van goede voorbeelden van VVE, mede doordat VVE geen standaardonderdeel is van het curriculum op pabo’s en roc’s. VVE-partners zelf zijn niet erg actief met eigen kennisopbouw, de Inspectienormen zijn op veel plekken maatgevend.


De onderzoekers hebben, op basis van interviews en cases, adviezen geformuleerd voor schoolbesturen, zowel voor het beleid als voor de uitvoering. Zij raden onder meer aan:

 • de inhoudelijke visie van de school als uitgangspunt voor de brede school te nemen, in plaats van een praktisch (bijvoorbeeld huisvestings-)probleem dat moet worden opgelost;
 • partners te kiezen die bij die visie passen;
 • een paar kernactiviteiten te kiezen;
 • vooraf na te denken over personele gevolgen;
 • de visie leidend te laten zijn voor de professionalisering en daarbij gebruik te maken van bestaande kennis.

Download het rapport Gezamenlijke taken, verbindende professionals’ >

Privacy en cookies. Lees meer.