Menu

Onderwijs Werkt! 2013

Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan. Net zoals vorig jaar oordelen alle managers positiever over het algemeen personeelsbeleid dan de docenten. Docenten in alle sectoren zijn vooral tevreden over het verzuimbeleid en de aandacht voor scholing en professionalisering. Het minst tevreden zijn docenten over de arbeidsomstandigheden en de werkdruk.

Het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ geeft een update over de stand van zaken over onder andere bekwaamheidseisen, personeelsbeleid en de kwaliteit van opleidingen in het po, vo, mbo en hbo.
De meerderheid van het onderwijspersoneel geeft aan dat er in het po, vo en mbo in ieder geval één keer per jaar een formeel personeelsgesprek wordt gevoerd. Daarnaast heeft het grootste deel van het onderwijspersoneel een hbo-bacheloropleiding afgerond. Vrijwel alle docenten in het primair onderwijs hebben een onderwijsbevoegdheid, in de andere sectoren liggen deze percentages lager. De po-docenten hebben hun lerarenopleiding bijna allemaal aan de pabo gevolgd.

Zo’n 11 tot 17 procent van de docenten volgt momenteel een opleiding. De opleiding wordt vooral gefinancierd door de werkgever of vanuit de lerarenbeurs. Sinds de invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) gelden er voor docenten in po, vo en mbo bekwaamheidseisen en een verplichting om de bekwaamheid te onderhouden. Net zoals vorig jaar is nog steeds een meerderheid van de docenten niet precies bekend met de bekwaamheidseisen. In het po is de bekendheid zelfs licht afgenomen. De bekendheid met het lerarenregister is wel toegenomen. Maar in het po is nog steeds bijna de helft van de docenten er onbekend mee.

Het kabinet-Rutte I heeft de ambitie geformuleerd om de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen te verhogen en heeft hiervoor onder andere het Actieplan Leraar 2020 gepresenteerd. Het ministerie van OCW wil de komende jaren de voortgang van de afspraken nauwgezet volgen. Ten behoeve daarvan laat het ministerie jaarlijks een enquête uitzetten onder
managers en docenten in alle sectoren: de monitor Onderwijs Werkt!. In de enquête worden vragen gesteld over verschillende onderdelen uit het Actieplan Leerkracht en de bestuursakkoorden die zijn afgesloten met sectorraden in de verschillende onderwijssectoren.

> Lees het rapport Onderwijs Werkt!.


Bron: Rijksoverheid

Privacy en cookies. Lees meer.