Menu

Meesters en Masters

De schoolbesturen SKOFV, PCPO Lelystad en St. SchOOL en de lerarenopleiding van de Pabo Windesheim Flevoland hebben met behulp van arbeidsmarktmiddelen van het Arbeidsmarktplatform PO binnen de regio Lelystad een samenwerkingsverband opgericht. In het project ‘Opleiden in de School’ werken de scholen en Pabo’s samen in het opleiden van studenten tot leraar basisonderwijs en in de begeleiding en scholing van beginnende leraren.  Daarnaast worden huidige leerkrachten voorbereid en gemotiveerd om een masteropleiding te volgen. Door de samenwerking worden er leerkrachten opgeleid die optimaal zijn toegerust op het werk in de scholen.

Het schooljaar 2011–2012 was een pilotjaar waarin de opleidingsinfrastructuur werd gerealiseerd. Het project ‘Opleiden in de School’ is voortvarend van start gegaan. Zeven scholen deden mee en er zijn 38 studenten gestart. Opvallend is dat vrij snel tien eerstejaars studenten met de opleiding zijn gestopt, vanwege diverse (persoonlijke) redenen waardoor uiteindelijk 28 studenten meededen.

In januari 2012 is het pilotjaar geëvalueerd.  Hieronder volgen de belangrijkste punten.
De volledige eindevaluatie leest u hier.
Al 15 mentoren hebben een korte mentorentraining gevolgd in het eerste semester. Een schoolteam heeft met het hele team intern de training gevolgd. Door inzet van schoolopleiders, mentoren en instituutsopleiders is een krachtige begeleiding van studenten in de praktijk ontwikkeld.

  • Comakergroepen (groepen waarin door studenten onderzoek uitgevoerd wordt dat gebaseerd is op het ontwikkelthema van de basisschool)  zijn actief bezig met ontwikkelingsthema’s van de scholen. Dit biedt een bijdrage aan de schoolontwikkeling.
  • De binding tussen studenten en scholen is versterkt.
  • Er zijn inductieprogramma’s (programma’s voor de eerste werkjaren van een leraar) ontwikkeld.
  • Pabo Windesheim Flevoland biedt modules uit de master Special Educational Needs  (SEN) aan voor leerkrachten die werkzaam zijn in het onderwijs.  Startende leerkrachten die een tweejarig inductietraject hebben gevolgd kunnen aansluiten bij deze modules.

Begeleiding startende leraren

Er is een aantal gesprekken gevoerd over de inductiefase, de eerste werkjaren van een beginnend docent. De participerende schoolbesturen hebben afgesproken ieder een eigen inductietraject voor de startende leerkrachten aan te bieden, waarbij de 3 besturen elkaar informeren over het begeleidingsaanbod en daar waar mogelijk studiebijeenkomsten gezamenlijk organiseren. De startende leerkrachten volgen bij elk van de schoolbesturen een inductieprogramma en kunnen daarna doorstromen naar een Masterprogramma. Het inductietraject bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Individuele begeleiding op de scholen door geschoolde begeleiders (de schoolopleider of een andere getrainde begeleider).
  2. Schooloverstijgende begeleide intervisie door het eigen schoolbestuur (getrainde begeleiders; dit kunnen de schoolopleiders zijn met specifieke training).
  3. Bijeenkomsten op specifieke vaktheoretische en didactische thema’s. Deze thema’s kunnen voortkomen uit de begeleide intervisie en/of vanuit bestuur/pabo. Startende leerkrachten die een tweejarig inductietraject hebben gevolgd kunnen aansluiten bij de modules uit de master Special Educational Needs  (SEN) van Pabo WindesheimFlevoland. 

Continuering

In 2012-2013 worden de mogelijkheden onderzocht om de Opleidingsschool Lelystad ook te verbinden met de ROC’s in de regio. De bedoeling is dat dan in 2013-2014 een opleidingsschool in Dronten start.  In 2012-2013 gaan zes scholen verder als opleidingsschool. Op alle scholen wordt met een eigen schoolopleider gewerkt, die gedurende meerdere dagen verbonden is aan de betreffende school. Voordeel hiervan  is de intensieve betrokkenheid bij de eigen school, grotere zichtbaarheid en goede bereikbaarheid.  Ook wordt er in 2012-2013 een intensieve mentoren training aangeboden. Deze intensieve mentorentraining gaat zich naast het opdoen van coachingsvaardigheden ook richten op het opdoen van onderzoek vaardigheden zodat de mentoren meer kunnen participeren en begeleiden bij de comakers.

Do’s en don’ts

  • Verwacht niet dat deeltijdstudenten vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Het blijkt voor deeltijdstudenten vaak lastig te participeren in de comakergroepen, omdat de woensdag niet als extra dag beschikbaar is voor hen. Voor 2012-2013 is dan ook afgesproken dat deeltijdstudenten wel stage kunnen lopen op een opleidingsschool en  begeleid worden door de schoolopleider en mentor, maar een tutor hebben op de pabo voor praktijkintervisie en studieloopbaanbegeleiding. Ze hebben de keuze om te werken aan de comaker of aan eigen prestaties. LIOdeeltijdstudenten zijn wel verplicht hun afstudeerwerkstuk te richten op het ontwikkelthema van de school.
  • Start met een duidelijke informatiebijeenkomsten voor alle partijen, zoveel mogelijk gezamenlijk. In Lelystad is gestart met informatiebijeenkomsten voor verschillende geledingen apart, wat voor miscommunicatie zorgde.
  • Maak als opleidingsschool duidelijk wat er ten aanzien van het ontwikkelingsthema wordt verwacht van de studenten en leerkrachten.

Handboek Opleiden in de School

Voor het project ‘Opleiden in de School’ is  een Handboek Opleiden in School ontwikkeld. Het handboek is in de eerste plaats geschreven voor schoolopleiders, mentoren en coaches, maar bepaalde delen van het handboek zijn ook interessant voor schoolleiders en besturen en vanzelfsprekend ook voor studenten.

Het handboek bevat informatie over Comakers en opdrachten, zoals criteria voor onderzoek in de verschillende studiefasen, een plan van aanpak en een overzicht van de opdrachten en prestaties. Het tweede gedeelte bevat de praktijkgids van de Pabo Almere/ Windesheim Flevoland met informatie over de begeleiding en boordeling van stages en het werken met coachgroepen. Daarnaast staat er  praktische informatie in van Windesheim Flevoland/Pabo Almere, zoals een studiepuntenoverzicht, literatuurlijst en achtergrondinformatie  over de organisatie van OiS met daarin informatie over de inductiefase, functieprofielen en overlegstructuren. Het handboek wordt in 2012-2013 doorontwikkeld.

Download het volledige handboek

Meer informatie

Voor ervaringsvragen over de invoering van het project en/of de resultaten ervan kunnen belangstellenden contact opnemen met Angela Heinsman-Feringa van Pabo Windesheim Flevoland via 088-4697521 of am.heinsman-feringa@windesheimflevoland.nl.

Privacy en cookies. Lees meer.