Menu

Loopbanen in het onderwijs

De meerderheid van het ondervraagde onderwijspersoneel geeft aan zich goed te kunnen ontwikkelen in hun werk, maar over de ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden bij hun organisatie zijn de medewerkers minder tevreden. Een meerderheid van de ondervraagde onderwijsmedewerkers zegt dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om door te groeien naar een hogere functie en 40 procent vindt dat de werkgever hen niet stimuleert in hun loopbaanontwikkeling. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO, inmiddels Arbeidsmarktplatform PO) uit Den Haag heeft in 2010 medewerkers uit het hele onderwijs, waaronder het merendeel onderwijzend personeel, gevraagd een vragenlijst over deskundigheidsbevordering, loopbaanontwikkeling en instrumenten voor loopbaanbeleid in te vullen.

Oudere medewerkers ervaren minder loopbaanmogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt dat oudere medewerkers in het onderwijs negatiever zijn over de ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden binnen hun organisatie dan jongere medewerkers in het onderwijs. Zij geven aan dat hun leeftijd een barrière is voor de loopbaanontwikkeling.

Deskundigheidsbevordering

De meerderheid van ondervraagde medewerkers in het onderwijs geeft aan in het afgelopen jaar aan deskundigheidsbevordering te hebben gedaan. Jonge medewerkers geven dit vaker aan dan oudere medewerkers. Van degenen die aangeven aan deskundigheidsbevordering te hebben gedaan, hebben jonge medewerkers daar ook meer tijd aan besteed dan oudere medewerkers.

Inzet van instrumenten om inzetbaarheid en motivatie te bevorderen

In het rapport komt naar voren dat organisaties het meest gebruik maken van functioneringsgesprekken en het persoonlijk ontwikkelingsplan, gevolgd door coaching en competentieprofielen, om medewerkers in het onderwijs inzetbaar en gemotiveerd te laten blijven. Loopbaanadvies en het maken van afspraken over loopbaanontwikkeling worden door scholen relatief weinig ingezet.

Effectiviteit van deze instrumenten

Bijna de helft van de ondervraagde medewerkers geeft aan dat de gebruikelijke functioneringsgesprekken weinig effectief zijn. Medewerkers zijn het meest positief over het effect van coaching en supervisie (75 procent). Verder vindt het merendeel van de medewerkers dat het maken van afspraken over loopbaanontwikkeling (zestig procent) bijdraagt aan hun loopbaanontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat juist dit instrument maar in heel beperkte mate wordt ingezet door scholen.

Barrières die de loopbaanontwikkeling belemmeren

De ondervraagde medewerkers ervaren een gebrek aan doorgroeimogelijkheden, financiële middelen, de structuur van de organisatie en de organisatiecultuur als de belangrijkste barrières voor loopbaanontwikkeling. Bovendien geven 55-plussers aan dat hun leeftijd als een barrière wordt ervaren.

Onderzoek

Het SBO heeft gebruik gemaakt van het Flitspanel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waar medewerkers om meningen wordt gevraagd. Aan het onderzoek hebben 4.791 medewerkers uit alle verschillende onderwijssoorten meegedaan.

Lees meer in het rapport ‘Loopbanen in het onderwijs?’ van SBO.

Privacy en cookies. Lees meer.