Menu

ICT-doorbraakproject: aanbevelingen voor professionalisering

In het Regeerakkoord zijn tien zogenaamde ‘doorbraakprojecten’ voor ICT in het leven geroepen die de digitalisering van de Nederlandse economie moeten versnellen. PO-Raad, VO-raad en de ministeries van OCW en EZ namen het initiatief voor een doorbraakproject in het onderwijs. Met dit project wordt beoogd ICT (beter) te benutten voor maatwerk in het onderwijs. Onlangs zijn de opbrengsten van de publiek-private tafels gepubliceerd, met daarin een aantal aanbevelingen over professionalisering van leraren. 

Start van het doorbraakproject was het identificeren van negen thema’s die bepalend zijn voor de gewenste doorbraak. Elk van deze thema’s is vervolgens door schoolbestuurders en aanbieders geconcretiseerd aan zogeheten publiek-private tafels. In de Eindrapportage roadmap fase 2, Opbrengsten publiek-private tafels (oktober 2014) staan de volgende aanbevelingen die relevant zijn voor de professionalisering van leraren:

  • Zorg voor professionalisering van de docent en begeleiding op school. Geef de mensen de ruimte om te ontwikkelen. Investeer in Pabo’s en lerarenopleidingen en in modules ‘digidactische’ vaardigheden.
  • Zorg voor kleinere eenheden lesmateriaal in gebruiksvriendelijke systemen.
  • Maak de meerwaarde van ICT inzichtelijk voor docenten, leerlingen en ouders. Wat is ‘gepersonaliseerd’ leren met ICT, wat heb je eraan en hoe je pas je het toe?
  • Draag kennis over en toets basisvaardigheden. Werken met ICT zal altijd een combinatie zijn van inzichten uit een adaptief leersysteem en inzichten en kennisoverdracht door de docent. Alleen digitaal toetsen zal niet mogelijk zijn.

Lees de Eindrapportage roadmap fase 2, Opbrengsten publiek-private tafels

Bron: Doorbraakproject onderwijs en ICT

Privacy en cookies. Lees meer.