Menu

Hoe staat het met de professionele ontwikkeling in het PO?

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning gedaan naar de professionele ontwikkeling van personeel in het primair onderwijs. De resultaten staan in het rapport ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’. Hiermee hebt u als schoolbestuur of schoolleiding aanknopingspunten om de professionele ontwikkeling van uw personeel verder te stimuleren.

Formele professionalisering

Uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016 blijkt dat in 2015 ongeveer 66 procent van al het personeel in het primair onderwijs een opleiding of training volgde. Bij circa 57 procent was dit een vakinhoudelijke opleiding. Deze cijfers stonden ook al in de Onderwijsatlas 2017. Nieuw in de verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO is dat er ook is onderscheiden naar functie. Dan blijkt dat onderwijsondersteunend personeel het minst vaak een opleiding of training volgt en leerkrachten het vaakst.

Informele professionalisering

Ruim een kwart van het personeel in de sector geeft aan in 2015 deel te hebben genomen aan coaching of intervisie, vooral om te werken aan persoonlijke leer- en ontwikkelpunten. Met name onder directiepersoneel blijkt coaching en intervisie populair (38 procent). Interessant is dat de ondervraagden coaching en intervisie als veel effectiever beoordelen dan een training of opleiding (83 tegenover 72 procent). Wat dat betreft zou onderwijspersoneel veel vaker gebruik moeten maken van informeel leren, omdat ook dat van grote betekenis kan zijn om het kennis- en vaardigheidsniveau op peil te houden.

Invloed van leeftijd, opleiding en werkervaring

In de verkenning ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’ is behalve naar functie ook onderscheiden naar factoren als leeftijd, opleidingsniveau en het aantal jaar dat iemand in dezelfde functie werkt. Daaruit blijkt dat al die factoren van invloed zijn op de mate waarin iemand werkt aan zijn professionele ontwikkeling en op het soort professionaliseringsactiviteit dat hij volgt (formeel of informeel leren). Een paar voorbeelden:

  • Personeel dat langer in dezelfde functie werkt, neemt minder vaak deel aan trainingen of opleidingen.
  • Jongeren nemen vaker dan hun oudere collega’s deel aan coaching en intervisie.
  • Hoger opgeleiden nemen aanzienlijk vaker deel aan coaching en intervisie dan lager opgeleiden.
  • Op grote scholen zijn coaching en intervisie gebruikelijker dan op kleine scholen.

Rol formeel gesprek

Ook beïnvloedbare factoren bepalen iemands professionele ontwikkeling. Denk hierbij aan het maken van afspraken over de persoonlijke ontwikkeling in een formeel gesprek, de mate waarin het personeel anticipeert op de persoonlijke ontwikkeling en de ervaren vakbekwaamheid van het personeel. Uit de analyse blijkt dat het formele gesprek tussen het personeel en de leidinggevende essentieel is om de deelname aan zowel formele als informele professionaliseringsactiviteiten een impuls te geven. Het is daardoor van belang om als school het formele gesprek in te bedden in het HRM-beleid en leidinggevenden en medewerkers handvatten te geven om een goed formeel gesprek te voeren. Sta in dat gesprek ook stil bij de ontwikkeling van het personeel.

Bekijk het rapport en de infographic

Privacy en cookies. Lees meer.