Menu

Het kan in het onderwijs

Op 16 oktober is op www.hetkaninhetonderwijs.nl de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Dit instrument is speciaal ontworpen door het ministerie van OCW en de onderwijsvakbonden en  PO-Raad. Het helpt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders inzicht te krijgen in hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix en geeft tips over de vervolgstappen die zij kunnen zetten.

In de tool wordt voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders uit het basisonderwijs, aan de hand van een aantal stellingen en de functiemixcijfers, inzichtelijk hoe hun school of schoolbestuur presteert op het gebied van de functiemix en hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelstellingen. Daarnaast geeft de tool een persoonlijk advies. Voor leraren gaat dat over de rol die zij kunnen spelen bij de invoering van de functiemix en de stappen die zij kunnen zetten om invulling te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. Voor schoolleiders en –bestuurders gaat het over hoe zij, in het licht van de functiemix, het personeelsbeleid binnen hun school(bestuur) nader kunnen invullen.

De functiemix is een afspraak tussen het ministerie van OCW en de onderwijsvakbonden en -werkgeversorganisaties. De afspraak is dat scholen extra middelen in de lump sum krijgen die bedoeld zijn om in te zetten op de versterking van de functiemix. Leraren moeten de kans krijgen om voor de klas carrière te maken en mogen extra worden beloond. De versterking van de functiemix is daarmee onderdeel van het personeelsbeleid van scholen. De extra inzet op de functiemix is in 2008 als onderdeel van het Convenant LeerKracht van Nederland ingevoerd. In augustus 2014 wordt getoetst of de doelstellingen zijn behaald.

Privacy en cookies. Lees meer.