Menu

De schoolleider in dialoog

4 februari is het onderzoeksrapport ‘De schoolleider in Dialoog’ over professionele gespreksvoering in de school overhandigd aan Bert Ouwens van Ministerie van OCW, Marja Creemers (Schoolleidersregister PO) en Wik Jansen (VO-academie).

Opbrengsten en aanbevelingen

Het rapport geeft antwoord op de hoofdvraag: Hoe kan het professionele gesprek tussen schoolleiders po en vo en andere actoren binnen de school worden versterkt? In het rapport is een aantal inhoudelijke opbrengsten en aanbevelingen geformuleerd.

Enkele  inhoudelijke opbrengsten:

  • De gesprekken tussen schoolleiders en andere actoren binnen de school zijn overwegend operationeel van aard, soms tactisch en zelden strategisch.
  •  De professionele gespreksvoering tussen schoolleiders en andere actoren binnen de school heeft overwegend een hiërarchische onderlinge verhouding, waarbij sprake is van hoofdzakelijk eenzijdige communicatie vanuit de schoolleider; de schoolleider informeert vaak, consulteren en betrekken van medewerkers komt minder vaak voor.
  • De gesprekstechnieken van veel schoolleiders kunnen worden versterkt. Hierbij gaat het zowel om de meer operationele technieken zoals luisteren, doorvragen en samenvatten maar ook om meer procesmatige aspecten zoals rolwisseling en schakelen tussen verschillende lagen in het gesprek .

Enkele aanbevelingen:

  • Besteed aandacht aan professionele gespreksvoering door middel van gezamenlijke, ‘peer to peer’ leerinspanningen en niet via individuele programma’s.
  • Besteed aandacht aan professionele gespreksvoering door middel van het delen van ervaringen en inzichten en niet via een theoretisch, opleidingsachtig aanbod.

Belang

Het belang van de professionele gespreksvoering wordt onderstreept in de bestuursakkoorden 2012-2015 die de minister en staatssecretaris van OCW hebben afgesloten met respectievelijk de PO-Raad en VO-raad. In beide bestuursakkoorden is afgesproken dat in 2015 alle schoolleiders voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen. Deze eisen zijn gespecificeerd en vastgelegd in competentieprofielen. Daarin zijn de aandachtsgebieden opgenomen waarop schoolleiders effectief moeten kunnen acteren, zoals visieontwikkeling, zorgdragen voor een robuuste en coherente organisatie en bedrijfsvoering en interactie met interne en externe belanghebbenden. Het akkoord po noemt ontwikkeling van de professionele dialoog binnen de school expliciet als doelstelling.

Er is ook een glossy gemaakt rondom de uitkomsten van het rapport.

Privacy en cookies. Lees meer.