Menu

De samenhang tussen professionalisering van leerkrachten en HRM-beleid van scholen

De kwaliteit, en daarmee de professionalisering, van leerkrachten staat sterk in de belangstelling. Professionalisering is geen opzichzelfstaande activiteit en heeft meer effect op de kwaliteit van het onderwijs wanneer de professionaliseringsactiviteiten verankerd zijn in het HRM-beleid van de schoolorganisatie. Dit onderzoek gaat na op welke manier scholen en besturen in de praktijk invulling geven aan de verbinding tussen de visie en doelen van het bestuur en de school, het HRM-beleid en de professionalisering van leerkrachten.

Onderzoekskader

Er is een onderzoekskader opgesteld dat bestaat uit vijf aspecten die van belang zijn bij de organisatie van verbinding tussen visie en doelen, HRM-beleid en professionalisering. Per stap beschrijven we wat de aspecten inhouden en wat de bevindingen zijn op basis van praktijkvoorbeelden uit het onderzoek.

  1. Aanleiding: Wat is een aanleiding voor de besturen om professionalisering en HRM-beleid beter te organiseren? Ontevredenheid over de onderwijskwaliteit was in sommige voorbeelden de aanleiding om meer aandacht te besteden aan professionalisering in relatie tot HRM-beleid. Bij twee andere voorbeelden werd al langer aan professionalisering gedacht.

  2. Van aanleiding naar visie: Op welke manier worden aanleiding en visie verbonden? De visie wordt op hoofdlijnen door het bestuur vastgelegd. Scholen worden zelf uitgedaagd om hun visie op onderwijs uit te werken en concreet te maken. De praktijkvoorbeelden laten zien dat het gezamenlijk uitwerken van een visie van groot belang is om een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling te ontwikkelen en om draagvlak te creëren voor professionalisering.

  3. Van visie naar schoolorganisatie: Hoe wordt de visie vertaald naar de schoolorganisatie? In de meeste voorbeelden blijkt dat er een vertaling wordt gemaakt vanuit de visie van de school naar de individuele behoeften van leerkrachten. Daarbij maakt de schoolleiding, al dan niet ondersteund door een extern bureau, een analyse van de aanwezige kwaliteiten. Op basis daarvan bekijken de schoolleiding en de leerkracht gezamenlijk wat er nodig is om deze doelen te realiseren.

  4. Van organisatie naar professionalisering: Op welke manier wordt de professionalisering georganiseerd? Veel besturen proberen in de ontwikkelbehoefte van schoolleiders en leerkrachten te voorzien door hen te faciliteren en te ondersteunen. Zo spelen besturen een belangrijke rol bij het stimuleren en motiveren van schoolleiders en leerkrachten.

    Verder stimuleren de scholen formeel- en informeel leren. De grotere besturen kiezen bijvoorbeeld voor het inrichten van een eigen Academie. Ook zijn er verschillende vormen van informeel leren in de vorm van professionele leergemeenschappen of intercollegiale consultatie.

  5. Borging: Op welke manier wordt samenhang gecreëerd tussen HRM-beleid en professionalisering en wordt er gezorgd dat het geleerde in de praktijk belandt? De ene organisatie is daar verder in dan de andere. Er zijn drie aspecten die een rol spelen bij borging van de ingezette ontwikkeling: verbinding van het geleerde met de praktijk, een vertaalslag van individueel naar teamleren en het creëren van voldoende randvoorwaarden.

Download het onderzoek De samenhang van tussen professionalisering van leerkrachten en HRM beleid van scholen.

Privacy en cookies. Lees meer.