Menu

CPB verkent ophoging masters in het PO

Het ministerie van OCW verkent de mogelijkheden om het aantal masteropgeleide leraren te verhogen. Op verzoek van het ministerie heeft het Centraal planbureau (CPB) een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de ervaringen in andere landen met initiatieven om meer hoogopgeleiden voor de klas te krijgen. De werkhypothese die het ministerie hanteert gaat uit van 33 procent masteropgeleide leraren in het po in 2020. Dit betekent dat er vanaf nu een ruime verdubbeling nodig is van de instroom van masters. Volgens het CPB is deze ontwikkeling vanwege de korte tijd lastig te realiseren.

Het CPB onderscheidt twee soorten maatregelen om meer masteropgeleide leraren te krijgen. Stimuleringsmaatregelen hebben betrekking op nieuwe instroom in lerarenopleidingen. Beloningsmaatregelen hebben daarnaast betrekking op een verhoging van het salaris of een entreebonus. Uit voorbeelden uit het buitenland blijkt dat stimuleringsmaatregelen effectiever zijn dan entreebonussen om dat de directe doelgroep (nieuwe instroom in lerarenopleidingen) groter is. Daarnaast hebben stimuleringsmaatregelen zoals studiebeurzen een effect  op de studiekeuze van studenten. Beloningsverhogingen zijn volgens het onderzoek doelmatig als het gaat om het aantrekken van nieuwe leraren en het behoud van jonge leraren.
Het CPB wijst verder op de risico’s van het automatisch koppelen van beloning aan opleidingsniveau. Het volgen van een masteropleiding heeft niet per definitie een meerwaarde voor de onderwijskwaliteit, volgens het CPB. Wat het kwantitatieve effect zal zijn van beide typen maatregelen kan het CPB niet bepalen vanwege het ontbreken van voldoende effectevaluaties in de literatuur.

Lees de verkenning van het CPB

Bron: www.cpb.nl

Privacy en cookies. Lees meer.