Menu

Professionalisering

Wat zijn effectieve vormen van professionalisering voor leraren? Hoe kunnen masteropgeleide leerkrachten het beste bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs? Wat leren we van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Schoolleiders experimenteren met verschillende manieren van leiding geven aan verandering. Wat kan een regionaal buddynetwerk voor invallers betekenen? Bekijk deze en andere onderwerpen op het gebied van professionalisering.

Publicaties

Nieuwe kenniskaart over professionele leercultuur

Om optimaal ruimte te bieden aan de professionele ontwikkeling en inzetbaarheid van het personeel, is op scholen een cultuur nodig waarin leren, ontwikkelen en kennisdeling centraal staan: een... Lees meer

30-05-2018 Professionalisering / Publicaties

Een beroepsbeeld voor de leraar

Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van leraar?  Daar is nog  te weinig over bekend. Meer aandacht voor carrière en scholing versterkt het onderwijs en maakt het beroep... Lees meer

19-12-2017 Professionalisering / Publicaties

De Lerarenbeurs is een succesvol instrument

De Lerarenbeurs draagt in belangrijke mate bij aan de opleidingsdeelname van leerkrachten. Leerkrachten die een masteropleiding hebben gevolgd zijn breder inzetbaar en de kwaliteit van het... Lees meer

13-07-2017 Professionalisering / Publicaties

Het effect van nascholing op prestaties leerlingen

Nascholing van leerkrachten leidt tot betere leerling-prestaties. Vooral langdurige nascholing levert een hogere leerwinst op. De effecten van nascholing zijn groter in het primair onderwijs dan... Lees meer

17-03-2017 Professionalisering / Publicaties

Positieve effecten academische opleidingsscholen

De samenwerking tussen een academische opleidingsschool en de school stimuleert de onderzoekende houding van leerkrachten en heeft een grote impact op de schoolontwikkeling. Wel zijn er grote... Lees meer

27-02-2017 Professionalisering / Publicaties

Professionalisering in de praktijk

Uit onderzoek van de OESO in 35 verschillende landen blijkt dat professionalisering gericht op het uitwisselen van kennis over verschillende lesmethoden en ervaringen uit de praktijk uiteindelijk... Lees meer

14-10-2016 Professionalisering / Publicaties

Een ander perspectief op professionele ruimte

‘Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele
leraar en er is een neiging om te veel van bovenaf op te leggen.’ Om de leraar meer zeggenschap
is het... Lees meer

29-09-2016 Professionalisering / Publicaties

Kiezen voor duurzame groei

De kwaliteit versterken, van zowel leraren als schoolleiders en bestuurders, en lerarentekorten voorkomen. Dat zijn, voor het onderwijs, de hoofdthema’s in het advies van de onafhankelijke... Lees meer

07-07-2016 Professionalisering / Publicaties

Sociale leerkracht het beste voor kind

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het... Lees meer

21-06-2016 Professionalisering / Publicaties

Verslag debat over maatschappelijke dynamiek

Maatschappelijke dynamiek laat scholen en onderwijs niet onberoerd. Wat is de maatschappelijke opdracht en hoe houd je die scherp als team? Over deze en andere vragen ging het debat ‘Actuele... Lees meer

17-02-2016 Professionalisering / Publicaties

Ontwikkelperspectieven en loopbanen voor leraren

Het is voor leraren van belang dat zij zich blijven ontwikkelen en loonbaanperspectief hebben. De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda hebben nagedacht over drie scenario’s die dit mogelijk... Lees meer

04-01-2016 Professionalisering / Publicaties

Vers van de pers: Onderwijsatlas primair onderwijs

In september 2015 is een nieuwe versie van de Onderwijsatlas primair onderwijs van de pers gerold. In de volgende hoofdstukken van de atlas staat interessante informatie met betrekking tot het... Lees meer

21-09-2015 Professionalisering / Publicaties

Invloed van klassengrootte op leeruitkomsten

CRELL heeft onderzoek gedaan naar de invloed van klassengrootte op leeruitkomsten. In het rapport stelt CRELL dat uit Europees vergelijkend onderzoek blijkt dat er geen duidelijk verband bestaat... Lees meer

14-07-2015 Professionalisering / Publicaties

Advies van de Onderwijsraad over het Lerarenregister

Staatssecretaris Dekker wil vanaf 2017 de registratie van leraren verplicht stellen en heeft  daarvoor een conceptwetsvoorstel opgesteld. Dit betekent dat vanaf 2017 alleen de docenten die zich... Lees meer

22-06-2015 Professionalisering / Publicaties

Sociaal plan maken: praktische lessen en adviezen

Bij reorganisaties en ontslagen heeft ongeveer de helft van de schoolbesturen de verplichting om met de vakbonden een sociaal plan op te stellen. Veel besturen ervaren dat als een ‘indringend’ en... Lees meer

07-10-2014 Professionalisering / Publicaties

Onderwijs Werkt! 2013

Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan. Net... Lees meer

28-04-2014 Professionalisering / Publicaties

CPB verkent ophoging masters in het PO

Het ministerie van OCW verkent de mogelijkheden om het aantal masteropgeleide leraren te verhogen. Op verzoek van het ministerie heeft het Centraal planbureau (CPB) een literatuuronderzoek... Lees meer

23-04-2014 Professionalisering / Publicaties

Kwaliteit van schoolleiders kan nog beter

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs onderzocht.  In het onderzoek ‘De Kwaliteit van schoolleiders’ onderzocht de... Lees meer

02-04-2014 Professionalisering / Publicaties

De schoolleider in dialoog

4 februari is het onderzoeksrapport ‘De schoolleider in Dialoog’ over professionele gespreksvoering in de school overhandigd aan Bert Ouwens van Ministerie van OCW, Marja Creemers... Lees meer

12-02-2014 Professionalisering / Publicaties

Bekwaamheid schoolleiders: internationale verkenning

De bekwaamheid van schoolleiders is de laatste tijd een belangrijk onderwerp in Nederland. Zo is er de komst van het Schoolleidersregister PO voor schoolleiders in het primair onderwijs en werken... Lees meer

17-10-2013 Professionalisering / Publicaties

Registers: internationale verkenning

CAOP Research heeft een onderzoek uitgevoerd specifiek gericht op de beroepsregisters die bestaan voor leraren en schoolleiders in het buitenland. Aanleiding hiervoor is de oprichting van een... Lees meer

17-10-2013 Professionalisering / Publicaties

Vaardigheden leraar beoordeeld

Op 17 september 2013 is Trends in Beeld 2013 verschenen, waarin onder andere de (basis)vaardigheden van de huidige leraar is beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat de meeste leraren in het... Lees meer

25-09-2013 Professionalisering / Publicaties

Global Teacher Status Index

Verken de resultaten op een interactieve manier 

Meer informatie > Er vinden veel internationaal vergelijkende studies naar onderwijs plaats, maar de Global Teacher Status Index is de eerste... Lees meer

21-09-2013 Professionalisering / Publicaties

Nascholing à la Steve Jobs

Kennisnet interviewde Erik Verhulp van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) over de gevolgen van Steve Jobs scholen voor pabo’s en nascholing. O4NT is met vijf pabo’s in gesprek om te kijken wat... Lees meer

20-09-2013 Professionalisering / Publicaties

Een eigen academie

Het onderling uitwisselen van praktijkervaring en kennis onder leerkrachten, levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de leerkracht en aan het creëren van lerende scholen.... Lees meer

19-09-2013 Professionalisering / Publicaties

Tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas

Basisscholen krijgen de mogelijkheid om tot 15 procent van de onderwijstijd in het Engels les te geven. Staatssecretaris Dekker van OCW kondigde op 10 juli 2013 in een kamerbrief aan dat hij dat... Lees meer

21-08-2013 Professionalisering / Publicaties

Nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders

Onder de naam ‘Professionele schoolleiders’ heeft de Stichting Schoolleidersregister PO de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs gepubliceerd. De beroepsstandaard... Lees meer

16-08-2013 Professionalisering / Publicaties

De docent 2.0

De veranderingen in het onderwijs zijn groot en dus veranderen de eisen aan docenten. Wat heeft de leraar vandaag de dag nodig om goed te functioneren?
In ‘De docent 2.0’ geven Ietje Veldman... Lees meer

04-06-2013 Professionalisering / Publicaties

Actieplan Leraar 2020

Het actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. ... Lees meer

11-04-2013 Professionalisering / Publicaties

Leraar zijn

De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er worden dan ook regelmatig nieuwe (beleids)initiatieven ondernomen om de professionaliteit van leraren verder te versterken. Deze... Lees meer

01-03-2013 Professionalisering / Publicaties

Herijking Het nieuwe voorstel Bekwaamheidseisen

In augustus 2006 is de Wet op de Beroepen in het onderwijs, de Wet BIO, van kracht geworden. Sinds die tijd zijn er bekwaamheidseisen voor leraren. In deze wet is geregeld dat die... Lees meer

01-03-2013 Professionalisering / Publicaties

Geregelde ruimte

In 2011 presenteerde het kabinet in diverse actieplannen de ambitie om de onderwijskwaliteit te verhogen en leerprestaties te verbeteren. De Onderwijsraad heeft op al deze actieplannen... Lees meer

01-03-2013 Professionalisering / Publicaties

Loopbanen in het onderwijs

De meerderheid van het ondervraagde onderwijspersoneel geeft aan zich goed te kunnen ontwikkelen in hun werk, maar over de ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden bij hun organisatie zijn de... Lees meer

01-01-2010 Professionalisering / Publicaties

Het beroep van leraar in Europees perspectief

Benieuwd naar de verschillen tussen Europese leraren en hun werk? Eurydice heeft onderzoek gedaan naar twee miljoen leraren werkend in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van... Lees meer

Professionalisering / Publicaties

Privacy en cookies. Lees meer.