Menu

3L Academie (Leven Lang Leren)

Vier Zeeuwse schoolbesturen hebben in 2011 de krachten verenigd om gezamenlijk een coördinatiepunt opleidingsaanbod op te zetten. Stichting Prisma, Primas scholengroep, Archipel en LeerTij hebben met middelen van de regionale arbeidsmarktprojecten van het Arbeidsmarktplatform PO de 3L Academie vormgegeven.

Inmiddels heeft een groot deel van de Zeeuwse besturen zich aangesloten bij dit initiatief. Er zijn nu dertien besturen aangesloten met samen 1800 leerkrachten, daardoor is 3L academie ook voor aanbieders een aantrekkelijke partner geworden met een goede onderhandelingspositie.

Professionaliseringsvragen

Het doel van het coördinatiepunt scholing 3 L is tweeledig, namelijk aan de ene kant het realiseren van een breed scholingsaanbod waarin een breed scala aan professionaliseringsmogelijkheden wordt aangeboden voor de werknemers van de deelnemende besturen. En aan de andere kant zoveel mogelijk gebruik maken van eigen specialisten/deskundigen binnen de organisatie. Zo kan het coördinatiepunt gezamenlijk scholingen inkopen voor een aantrekkelijke prijs en scholingen naar Zeeland halen die anders veel reistijd kosten. Ook kunnen zij makkelijker organiseren dat er voldoende belangstelling is om de activiteiten ten behoeve van professionalisering door te laten gaan. Het coördinatiepunt scholing 3L heeft de volgende taken gekregen:

  • Nagaan welke professionaliseringsvragen er zijn bij de afzonderlijke besturen. Besturen hebben dit zelf in kaart gebracht bij hun eigen personeel middels POP gesprekken en vanuit de actieplannen van hun eigen scholen. 3 L zorgt voor bundeling.
  • Het uitbrengen van een aantrekkelijke scholingsgids en een website met breed scholingsaanbod voor leerkrachten van deelnemende besturen.
  • Het inventariseren van inschrijvingen en het koppelen daarvan, zodat er een totaalbeeld ontstaat.
  • Het organiseren en makelen van allerlei vormen van scholing in Zeeland op basis van vragen en inschrijvingen.
  • Het terugkoppelen naar besturen over de tevredenheid van zowel deelnemers als besturen over de werkwijze.
  • Zorgen voor de administratieve afwikkeling.

Stappen tot www.3lacademie.nl

In eerste instantie is gestart met het opstellen van de kwaliteitseisen en er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de taakverdeling. Vervolgens heeft er een inventarisatie plaats gevonden van de scholingswensen van de verschillende besturen. Op basis daarvan is een scholingsaanbod samengesteld. Er is een scholingsgids uitgebracht voor alle medewerkers van de deelnemende besturen en voor het schooljaar 2012 is uiteindelijke een website gemaakt www.3lacademie.nl . Hierin is nu helder het scholingsaanbod aangegeven (in plaats van de scholingsgids) en kunnen medewerkers zich inschrijven voor deelname aan professionalisering. 3L Academie is een begrip

Door alle communicatie-activiteiten rondom de 3L academie, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, hebben medewerkers zich massaal aangemeld. Door inschrijvingen te koppelen van de verschillende organisaties, zijn scholingen die anders te weinig deelnemers zouden hebben doorgegaan. De 3L Academie is intussen een begrip geworden bij de aanbieders als aanspreekpunt van vier besturen als het gaat om scholing. Scholingsaanbod.

In het scholingsaanbod zijn verschillende mogelijkheden terug te vinden:

  • Scholing: opleidingen die grotere tijdsinvestering vragen, verspreid over één of meerdere jaren en worden gehonoreerd met een bevoegdheid of diploma;
  • Vensters/korte cursussen: een beperkt aantal bijeenkomsten over een bepaald onderwerp. Het venster wordt vaak door de deelnemers zelf verder ingevuld aan de hand van de vragen die er naar voren komen. Vaak is er na een venster een traject waarin veranderingen daadwerkelijk gestalte krijgen.
  • Ateliers/workshops: onder leiding van een deskundige wordt er samen gewerkt aan een onderwerp en leert men bijv. groepsplannen in te vullen of met Activ Board te werken.
  • Coaching: een open individuele begeleiding op basis van gerichte vraagstelling. Professionele leergemeenschappen: een geleide intervisie met wisselende groepen leerkrachten die ervaringen uitwisselen over een bepaald onderwerp of een bepaalde casus. Deze groepen kunnen zowel op schoolniveau als bestuur overstijgend gevormd worden.

Communicatie en organisatiestructuur

Belangrijk bij het opstarten van een dergelijk aanbod is dat er een goede organisatiestructuur ingericht wordt met een coördinator en voldoende administratieve ondersteuning. Waarbij de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle besturen, regelmatig bijeen komt om zaken te regelen. Vergeet daarbij niet de bestuurders regelmatig op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de werknemers die via nieuwsbrieven van de ontwikkelingen op de hoogte moeten worden gebracht. De nieuwsbrieven die besturen zelf uitbrengen zijn daar uitstekend voor geschikt. Wees van tevoren duidelijk over de kosten van de diverse scholingen. Zorg dat men van tevoren weet wanneer scholingen gepland zijn in plaats van achteraf en zorg dat directeuren op de hoogte zijn van de inschrijvingen. Beter nog: zonder toestemming van de directeur worden inschrijvingen niet geaccepteerd.

Privacy en cookies. Lees meer.