Menu

Schoolbesturen willen graag dat hun organisatie minder vatbaar wordt voor fluctuaties op de onderwijsarbeidsmarkt en dat tekorten en overschotten beter kunnen worden opgevangen. Een aantal schoolbesturen heeft daartoe een Regionaal Centrum Personeelsvoorziening opgericht, een samenwerkingsverband waarin zij gezamenlijk hun vervanging regelen en soms ook afspraken maken over mobiliteit en boventallig personeel. Zo’n personeelscentrum kan bindend werken voor een groep afgestudeerde pabo studenten en verkleint de financiële risico's voor de individuele besturen.

Ook bij veel kleinere besturen (eenpitters) in regionale platforms leeft de behoefte om vervanging, personeelsvoorziening en mobiliteit goed te regelen zonder grote financiële risico's. Participatie in een Regionaal Centrum Personeelsvoorziening kan daarvoor zorgen.

Draaiboek en eindevaluatie regionale personeelscentra

De afgelopen jaren heeft een tiental regionale platforms een regionaal personeelscentrum c.q. vervangingspool opgericht. En aantal van deze platforms zijn vanaf het begin van hun project gevolgd door een onderzoeksbureau, wat heeft geresulteerd in een draaiboek voor het opzetten van een dergelijk centrum, waarin voor elke fase in het proces de do's en don'ts worden aangegeven. Daarnaast is er in 2009 een eindevaluatie verschenen van een negental uitgevoerde projecten.

Regionale platforms en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen die zelf een regionaal personeelscentrum op willen zetten kunnen gebruik maken van het draaiboek, dat een uitstekend handvat biedt. Bij het opzetten van een personeelscentrum moet wel rekening gehouden worden met de regels van het vervangingsfonds.

Btw vrijstelling

De detachering van onderwijspersoneel is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. Scholen moeten bij het detacheren van personeel wel aan bepaalde criteria voldoen om btw-heffing te voorkomen. In de bijlage van de brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 juli 2009 vindt u de samenvatting van de criteria.

Download de informatie over de btw vrijstelling
Download het draaiboek
Download de eindevaluatie

Informatie

Voor meer informatie over regionale personeelscentra kunt u contact opnemen met Seth Hielema 070 3765869.

Privacy en cookies. Lees meer.