Menu

Mobiliteit als antwoord op de krimp in de regio Oost Nederland

25 besturen die lid zijn van Personeelscluster Oost Nederland (PON) hebben besloten samen te werken om de dalende werkgelegenheid op te vangen.

Daling aantal leerlingen

De regio Oost-Gelderland krijgt vanaf het jaar 2010 tot het jaar 2020 te maken met een forse daling van het aantal leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar. De daling van het aantal leerlingen is, bijvoorbeeld in de Achterhoek, geprognosticeerd op een terugloop van ca. 9.800 leerlingen op een totaal van 45.500 leerlingen. Deze terugloop heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid, de instandhouding en onderhoud van gebouwen.

Samenwerking tussen besturen

25 besturen die lid zijn van Personeelscluster Oost Nederland (PON) hebben besloten samen te werken om de dalende werkgelegenheid op te vangen. De samenwerking richt zich op behoud van werkgelegenheid en het voeren van een actief arbeidsmarktbeleid om de kansen op werk te vergroten en de instroom van (nieuw) jong personeel mogelijk te maken.

Hoe werkt dat in de praktijk

De deelnemende besturen hebben een aantal stappen genomen om daadwerkelijk tot samenwerking te komen. Besturen hebben zich bereid verklaard om bij vacatures personeel van elkaar over te nemen. Naast het bij voorrang benoemen van personeel van de deelnemende besturen wordt een actief mobiliteitsbeleid gevoerd. Om vrijwillige mobiliteit te bevorderen hebben alle besturen besloten om het ontslagbeleid in de CAO-PO om te zetten in werkgelegenheidsbeleid. Dit beleid is gericht op behoud van werkgelegenheid en dan vervalt de voor mobiliteit zo remmende factor van de afvloeiingslijsten. Bij de deelname aan dit traject is ook besloten om een mobiliteitscentrum op te richten. Het doel is een actief en stimulerend mobiliteitsbeleid op te zetten. Door een actief beleid ontstaat er beweging en ruimte in banen, waardoor de druk op gedwongen mobiliteit kan worden voorkomen.

Mobiliteitscentrum

Bij alle activiteiten geldt dat de onderlinge mobiliteit tussen de deelnemende besturen/scholen van PON wordt bevorderd. Het op te richten mobiliteitscentrum heeft een makelaarsfunctie. De primaire taak van het mobiliteitscentrum is vraag (vacatures) en aanbod (mobiel personeel) goed aan elkaar te koppelen om de vrijwillige mobiliteit te stimuleren. In het kader van een actief arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid zullen in het mobiliteitscentrum onder andere de volgende activiteiten plaatsvinden: - Centrum voor vrijwillige mobiliteit, meldpunt van vacatures, boventalligen stimuleren en attenderen op vacature, begeleiding naar ander werk, bemiddelen tussen partijen en besturen ondersteunen bij het voeren van stimulerend personeelsbeleid.

Vakcentrales en medezeggenschap

Bij de totstandkoming van het mobiliteits- en werkgelegenheidsbeleid zijn de vakcentrales nauw betrokken geweest. Door de Centrales is de bereidheid uitgesproken een actieve bijdrage te willen leveren aan het verder stimuleren van dit beleid. De centrales hebben voldoende vertrouwen om gezamenlijk de vraagstukken van mobiliteit c.q. dreigende boventalligheid het hoofd te bieden. De personeelsgeledingen van de (G)MR ’en hebben instemmingsrecht voor het omzetten van ontslagbeleid naar werkgelegenheidsbeleid en omdat er sprake is van aanpassing van het benoemingsbeleid ( 2/3 van de medezeggenschapsorganen hebben al instemming verleend)

Projectleiding

Het mobiliteitstraject (beschreven in de nota “in beweging”) zal de komende maanden operationeel worden gemaakt. Hiervoor is een projectleider aangesteld in de persoon van Fred Ruijling, senior adviseur van Penta Rho. Voor nadere informatie kunt u met hem contact opnemen: 06-34375936 of per mail

Privacy en cookies. Lees meer.