Menu

Lerarentekort

Het primair onderwijs (po) stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van leerkrachten. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Hoe kan het werk anders worden verdeeld? Hoe kunnen we bevorderen dat anderen van buiten de sector instromen, zoals zij-instromers en herintreders? Zodat er meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep komt. Hiermee wordt ook de mobiliteit in het po gestimuleerd en de gesloten arbeidsmarkt opengebroken.

Publicaties

Flink meer onderwijsondersteuners op scholen

Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is fors gestegen. Naast het oplopende lerarentekort, stijgt ook het aantal vacatures voor deze medewerkers. Dat geldt eveneens voor het... Lees meer

11-07-2019 Lerarentekort / Publicaties

Magazine- Innovaties in het PO

Het magazine ‘Innovaties in het PO’ biedt een mooi overzicht van de opgehaalde kennis en ervaringen binnen het project ‘regionale innovatieve pilots lerarentekort’.   De deelnemers die in het... Lees meer

13-06-2019 Lerarentekort / Publicaties

De januskop van de onderwijsarbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in het onderwijs kent sterkte en zwakke punten om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. In dit artikel wordt een beeld geschetst van het primair... Lees meer

19-04-2019 Lerarentekort / Publicaties

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Het primair onderwijs kampt met een lerarentekort. Een van de mogelijke oplossingen is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie... Lees meer

06-12-2018 Lerarentekort / Publicaties

Meer studenten kiezen voor pabo

Het aantal studenten dat kiest voor de pabo stijgt. Bij zowel de voltijd- als deeltijdopleidingen is het aantal aanmeldingen ten opzichte van het voorgaande jaar fors toegenomen. Dit meldt het... Lees meer

01-08-2018 Lerarentekort / Publicaties

Pleidooi voor een taskforce Lerarentekorten

De Onderwijsraad maakt zich grote zorgen over de lerarentekorten en signaleert dat er sprake is van een urgent maatschappelijk probleem. Deze problematiek speelt zowel in het primair en... Lees meer

01-06-2018 Lerarentekort / Publicaties

Veel animo voor werken in het onderwijs

Er is veel animo om in het onderwijs te werken, maar veel ‘niet-leerkrachten’ missen voldoende loopbaanperspectief en de mogelijkheid om makkelijk te kunnen uitstromen naar werk buiten het... Lees meer

31-01-2018 Lerarentekort / Publicaties

Onderwijsatlas primair onderwijs 2017 verschenen

Welk lerarentekort kan uw regio verwachten? Hoeveel pabo-studenten studeren er af? Daalt of stijgt het aantal leerlingen in uw regio? In de pas verschenen derde Onderwijsatlas krijgt u antwoord... Lees meer

09-11-2017 Lerarentekort / Publicaties

Landelijke staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs worden gestaakt om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder werkdruk kracht bij te zetten.  Leerkracht... Lees meer

08-09-2017 Lerarentekort / Publicaties

Stille reserve in het primair onderwijs

Er is in Nederland een grote stille reserve voor het primair onderwijs. De stille reserve bestaat uit personen met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs (po) die momenteel ergens anders... Lees meer

31-07-2017 Lerarentekort / Publicaties

PO-front kondigt petitie en prikactie aan

Op dinsdag 27 juni biedt het ‘PO-front’ een petitie aan in Den Haag. De organisaties verenigd in het PO-front roepen hiermee de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor... Lees meer

08-06-2017 Lerarentekort / Publicaties

Wat is het verwachte lerarentekort in uw regio?

Wat zijn de verwachte tekorten aan leerkrachten in uw regio? Zijn er oplopende tekorten in alle regio’s? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW actuele regionale... Lees meer

10-05-2017 Lerarentekort / Publicaties

Plan van aanpak lerarentekort

De komende jaren zal de behoefte aan leraren in het po, vo en mbo toenemen. Er gaan op korte termijn veel leerkrachten met pensioen en er studeren onvoldoende nieuwe leerkrachten af om deze... Lees meer

27-02-2017 Lerarentekort / Publicaties

Toename lerarentekorten primair onderwijs

Uit de kamerbrief die minister Bussemaker op 29 november 2016 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de komende jaren de vraag naar gekwalificeerde leerkrachten sterk zal toenemen vanwege... Lees meer

02-12-2016 Lerarentekort / Publicaties

Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2013

Ontwikkelingen als leerlingenkrimp en een hoger pensioenleeftijd van leraren dwingen scholen tot professionaliseren maar dezelfde ontwikkelingen remmen dat ook af.
Tegelijkertijd remmen deze... Lees meer

22-01-2014 Lerarentekort / Publicaties

‘Wat draag jij bij?’

Via de centrale vraag ‘Wat draag jij bij’ prikkelt de campagne het publiek na te denken over het maatschappelijk belang van het lerarenberoep. Op deze wijze wil het Arbeidsmarktplatform PO het... Lees meer

Lerarentekort / Publicaties

Prikactie en overhandiging petitie PO -front

Vandaag,  27 juni, overhandigt het actiecomité PO-front tijdens een grote manifestatie op het Malieveld een petitie voor hogere lerarensalarissen en minder werkdruk aan politiek Den Haag. Ook... Lees meer

Lerarentekort / Publicaties

Convenant onderwijs en financiële sector

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector werken samen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Partijen... Lees meer

Lerarentekort / Publicaties

Privacy en cookies. Lees meer.