Menu

Medewerkers primair onderwijs vaak tevreden over hun baan

Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed scoren zijn de beloning, loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk. Het primair onderwijs heeft alle aankomende en zittende leerkrachten hard nodig; in 2020 kan het tekort oplopen tot ruim 4000 fte. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019. De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Ieder jaar publiceert het deze analyse met een variatie aan cijfers en trends over de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Het is mooi dat mensen graag in het primair onderwijs werken. Door de vergrijzing, minder pabo-gediplomeerden, een minder sterke leerlingenkrimp in veel regio’s en soms zelfs groei, zijn alle medewerkers hard nodig. Gelukkig zijn er tekenen van licht herstel van de instroom aan de pabo. Om voldoende jonge leerkrachten aan te trekken, gaan we onder andere middelbare scholieren via sociale media en de website van een studiekeuze leermethode laten zien hoe divers het beroep van leraar is.’

Meer mobiliteit

Onderwijspersoneel werkt vaak lang in dezelfde functie op dezelfde school. In de kleine en platte schoolorganisatie zijn de doorgroeimogelijkheden vaak beperkt. Schoolbesturen van een bepaalde regio kunnen samen meer mobiliteit stimuleren, zeker als vraag en aanbod per schoolbestuur van elkaar verschilt. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt scholen het online instrument Scenariomodel PO om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen aan. Ook heeft het vanuit het Sectorplan PO de komst van regionale transfercentra ondersteund. Daarin maken schoolbesturen samen gebruik van vervangingspools en zorgen zij voor meer mobiliteit.

Professionalisering

Omdat met het aandeel ouderen dat op den duur uitstroomt een deel van de kennis verdwijnt en er lerarentekorten ontstaan, blijft het werken aan een sterke beroepsgroep en aan de kwaliteit van leerkrachten belangrijk. Dit staat ook centraal in de Lerarenagenda. Bijna veertig procent van het onderwijspersoneel geeft aan dat hun leidinggevende hen in grote mate stimuleert kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ruim driekwart van de medewerkers heeft de afgelopen twee jaar een opleiding of cursus voor het werk gevolgd. Verder zegt bijna de helft nu geen behoefte te hebben aan een opleiding of cursus terwijl een kwart aangeeft nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Het blijven professionaliseren is nodig voor een goede onderwijskwaliteit en ook voor de eigen inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Naast de aandacht voor de professionaliteit van leerkrachten, is ook de ontwikkeling van schoolleiders, schoolbestuurders en scholen belangrijk. Het Arbeidsmarktplatform PO blijft in 2017 de dialoog tussen leerkracht, schoolleider en schoolbestuurder stimuleren om samen de schoolontwikkeling vorm te geven.

Hogere instroom en minder uitval

Een hogere instroom van studenten op de pabo en van leerkrachten in de scholen draagt bij aan het hebben van voldoende goed opgeleide leerkrachten. Het werken aan een lagere uitval uit studie en beroep is eveneens belangrijk.
De hogere instroom bereiken, kan door leerlingen in het voortgezet onderwijs en andere aspirant-leerkrachten goed voor te lichten over het vak van leraar. Ook campagnes om bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de sector en de pabo zichtbaar te maken, zijn goed voor het imago. Verder zijn er pabo-afgestudeerden door de leerlingenkrimp in een andere sector gaan werken. Zij kunnen verleid worden om terug te keren naar de klas.
De uitval valt te verminderen door onder andere de pabo en het werk beter te laten aansluiten bij de interesses van verschillende (potentiele) doelgroepen, zoals mannelijke leraren en academici. Het bieden van loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden zijn aspecten voor het HRM-beleid om zittende leerkrachten aan de sector te binden. Om voortijdige uitval te voorkomen, kan het structureel begeleiden van startende leraren in veel gevallen nog beter.

Strategisch HR-beleid


De trends en cijfers uit de analyse zijn vooral bedoeld om scholen te ondersteunen bij een strategisch HR-beleid dat op de toekomst is gericht en dat rekening houdt met regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Maak ik meer werk van het aantrekken van meesters of leerkrachten met een andere culturele achtergrond? Zorg ik samen met andere schoolleiders voor meer mobiliteit en carrièreperspectief? Scholen kunnen de arbeidsmarktgegevens bijvoorbeeld gebruiken als benchmark voor de situatie op de eigen school.

Lees de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016

Privacy en cookies. Lees meer.