Menu

Werkgevers en werknemers: samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker nu werknemers ouder worden en langer doorwerken. Welke rol spelen werkgevers en werknemers en wat is er bekend over duurzame inzetbaarheid?

SER wijst op het belang van preventie

Door het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en de stijgende levensverwachting zullen er steeds meer oudere werknemers en chronisch zieken werken. De SER adviseert het toekomstige kabinet om meer aandacht te besteden aan gezondheidspreventie. De overheid, werkgevers en werknemers zouden samen moeten werken aan een lagere psychische en fysieke arbeidsbelasting. Lees het hele advies op de SER-website.

Wat staat er in de nieuwe Arbowet?

Ook de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 van kracht is, heeft tot doel om de samenwerking tussen werkgever en werknemer op het gebied van arbeidsbelasting te verbeteren. Zie voor meer informatie de toolkit 'Nieuwe Arbowet' op de website van het vervangingsfonds.

Wat weten we over duurzame inzetbaarheid?

TNO onderzoekt in het project STREAM verbanden tussen werk en inzetbaarheid, door een groep mensen voor langere tijd te volgen. Deze TNO-publicatie toont een selectie van de kennis die in de afgelopen 5 jaar op basis van STREAM is ontwikkeld over duurzame inzetbaarheid:

  • Gunstige psychosociale werkkenmerken zoals hoge autonomie, lage taakeisen, hoge sociale steun verlagen de kans op een verminderde duurzame inzetbaarheid.
  • Een lage autonomie, weinig sociale steun, leeftijdsdiscriminatie en een tijdelijk contract voorspellen ongunstige scores op verschillende indicatoren voor duurzame inzetbaarheid.
  • De werkomgeving is zodanig dat deze uitnodigt om te leren en ontwikkelen. Werkgever en werknemers bespreken de mogelijkheden van maatwerk, zodat  in voorkomend geval werknemers flexibel zijn in verschillende levensfases, om bijvoorbeeld de inzetbaarheid te behouden bij mantelzorg.

Duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs

Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelt publicaties, praktijkvoorbeelden en instrumenten waarmee scholen en leerkrachten kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. Lees verder in het dossier Duurzame inzetbaarheid.

Privacy en cookies. Lees meer.