Menu

Bekostiging van het primair onderwijs onderzocht

De bekostiging van het primair onderwijs is op dit moment wel voldoende om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar niet voldoende om aan de aanvullende doelstellingen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving tegemoet te komen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs’, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de PO-Raad.

Financiering van ambitie

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bekostiging toereikend is om te voldoen aan de wettelijke eisen. De ambitie om tot de best presterende onderwijssystemen ter wereld te behoren vereist echter van scholen meer dan het voldoen aan de wettelijke eisen. Daarom zijn er aanvullende doelstellingen geformuleerd in bijvoorbeeld de Lerarenagenda en in bestuurs- en sectorakkoorden. Uit de analyse van SEO blijkt echter dat basisscholen op basis van de huidige financiering vanuit het ministerie van OCW niet aan deze eisen vanuit het onderwijsveld, de politiek en de samenleving kunnen voldoen.

Personele en materiële kosten

Om aan de aanvullende doelstellingen te kunnen voldoen wordt extra geld beschikbaar gesteld, maar dat staat niet in verhouding tot de extra kosten. Met name hogere materiële kosten die voortvloeien uit de aanvullende kwaliteitsdoelstellingen worden niet volledig gedekt door het materiële deel van de totale bekostiging. Scholen worden zo genoodzaakt om personele middelen te gebruiken om de hogere materiële kosten te dekken.

Innovatie en Duurzame inzetbaarheid

Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelt publicaties, praktijkvoorbeelden en instrumenten waarmee scholen en schoolbesturen bijvoorbeeld op innovatieve wijze de kwaliteit van het onderwijs kunnen  verhogen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen bevorderen. Bekijk voor meer informatie het dossier Innovatie en het dossier Duurzame inzetbaarheid.

Bron: download het gehele onderzoeksrapport op de website van SEO Economisch Onderzoek.

Privacy en cookies. Lees meer.