Menu

UN1EK: integrale kindcentra met één medezeggenschapsstructuur

UN1EK biedt opvang en onderwijs aan kinderen van nul tot dertien jaar in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De organisatie bestaat uit basisscholen, peuterspeelzalen, kindercentra voor dagopvang en buitenschoolse opvang, én acht integrale kindcentra voor opvang en onderwijs. De komende jaren worden alle locaties samengevoegd in integrale kindcentra.

UN1EK is op 1 augustus 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud (christelijk primair onderwijs) en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. De organisatie verzorgt scholing en opvang aan meer dan 5.000 kinderen.

Kindcentra

De acht kindcentra van UN!EK hebben ieder hun eigen lokaal profiel, dat valt binnen de overkoepelende (christelijke) visie. Deze visie is gebaseerd op vijf ‘o’s’: ontwikkeling, opvoeding, ouderbetrokkenheid, opvang en onderwijs. Alle kindcentra worden aangestuurd vanuit één team en bieden één pedagogisch klimaat en een doorgaande leerlijn. Zeven van de acht kindcentra van UN!EK bieden opvang en onderwijs aan kinderen van nul tot dertien jaar en één kindcentrum staat open voor kinderen van twee tot dertien jaar.

Medezeggenschap

Sinds maart 2016 heeft UN1EK, als eerste organisatie voor opvang en onderwijs in Nederland, één overkoepelend medezeggenschapsorgaan voor medewerkers en ouders: de centrale UN!EK raad. Deze bestaat uit acht afgevaardigden uit de ondernemingsraad, de centrale oudercommissie kinderopvang en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Elk integraal kindcentrum (IKC) van UN1EK heeft een eigen IKC raad, waarin de oudercommissie kinderopvang, de medezeggenschapsraad van school en medewerkers van de kinderopvang in samenwerken. Iedere IKC raad levert een afgevaardigde aan de centrale adviesraad van UN1EK, die samen met de centrale UN1EK Raad de formele adviezen aan het College van Bestuur voorbereidt. Daarnaast krijgen ook kinderen op elke locatie een vorm van medezeggenschap.

Meer informatie

Lees meer over UN1EK op de website
Informatie over de integrale kindcentra van UN1EK
Informatie over de medezeggenschapsstructuur van UN1EK

Privacy en cookies. Lees meer.