Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 - Regio Utrecht

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019 – 2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met bijna 3 procent. Dat komt vooral door de dalende leerlingaantallen. Dit zien we ook in de regio Utrecht, bestaande uit arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Midden-Utrecht en de stad Utrecht. In 2024 is de werkgelegenheid in Midden-Utrecht ten opzichte van 2019 met ruim 4 procent gedaald. In de stad Utrecht zien we in dezelfde periode een daarentegen een stijging van de werkgelegenheid van bijna 2 procent. In 2024 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 6.497 fte, een daling van bijna 2 procent.

Ondanks de dalende werkgelegenheid wordt in Nederland wel een tekort aan leraren verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook in de regio Utrecht zal het tekort de komende jaren naar verwachting toenemen, van 141 fte in 2019 tot 413 fte in 2024. Midden-Utrecht kent, uitgedrukt in fte, het grootste tekort (171 fte in 2024), de stad Utrecht het kleinste (107 fte in 2024). Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het ook wenselijk te kijken naar het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat Midden-Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben. De andere regio’s volgen het landelijke beeld.

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2019-2024 Regio Utrecht.

Privacy en cookies. Lees meer.