Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Zeeland

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Zeeland? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in Zeeland zal de werkgelegenheid dalen, naar verwachting met ruim 3 procent. Dat komt neer op ruim 60 voltijdbanen.

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag in de regio Zeeland blijft nog een jaar stabiel, maar daalt in de periode 2019-2023 gestaag tot 111 fte in 2023. Vergelijken we deze ontwikkeling met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan zien we dat de vervangingsvraag in Zeeland minder sterk daalt (ruim 13 procent). Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de vervangingsvraag in Zeeland wel iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In deze periode zal de instroom in Zeeland sterker dalen. In Zeeland wordt tussen 2018 en 2023 een daling van bijna 13 procent verwacht (13 fte).

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van een stijgend tekort. Het tekort in Zeeland loopt op tot 113 fte in 2023. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat Zeeland in relatieve zin een groter tekort zal kennen dan het landelijk gemiddelde.

Archief
Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Zeeland.

Privacy en cookies. Lees meer.