Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio West- en Midden-Brabant

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio West- en Midden-Brabant? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de verschillende RPA-regio’s in de regio West- en Midden-Brabant zal de werkgelegenheid dalen. In de RPA-regio West-Brabant zal de werkgelegenheid tussen 2018 en 2023 met ruim 3 procent dalen. Dat komt neer op 110 voltijdbanen. In de RPA-regio Midden-Brabant daalt de werkgelegenheid in deze periode ook met ruim 3 procent. 

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag in de regio West- en Midden-Brabant daalt in de periode 2018-2023 gestaag, tot 109 fte in Midden-Brabant en 169 fte in West-Brabant. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in beide RPA-regio’s sterker zal dalen. In West-Brabant daalt de vervangingsvraag in deze periode met ruim 22 procent, terwijl in Midden-Brabant sprake is van een daling van ruim 23 procent. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat de ontwikkeling van de vervangingsvraag in West- en Midden-Brabant iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht.  In de RPA-regio’s zien we ook een afname: over dezelfde periode zal de instroom in de RPA-regio West-Brabant met ruim 13 procent afnemen (21 fte), terwijl we in de RPA-regio Midden-Brabant een daling van 11 procent zien (11 fte).

Vacatures
De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. In de RPA-regio West-Brabant loopt het tekort op tot ongeveer 170 fte in 2023, terwijl het tekort in Midden-Brabant oploopt tot circa 130 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de relatieve onvervulde vraag in West-Brabant vrijwel gelijk opgaat met het landelijk gemiddelde. De relatieve onvervulde vraag in Midden-Brabant ligt daar duidelijk boven.  

Archief
Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio West- en Midden-Brabant.

Privacy en cookies. Lees meer.