Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Utrecht

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Utrecht? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. In de regio Utrecht zal in sommige RPA-regio’s de werkgelegenheid dalen, maar er is ook een RPA-regio die te maken zal krijgen met een stijgende werkgelegenheid. In de RPA-regio’s Eemland en Utrecht-Midden daalt de werkgelegenheid respectievelijk met bijna 4 en ruim 4 procent. In de stad Utrecht zal de werkgelegenheid in deze periode naar verwachting met ruim 3 procent stijgen (circa 60 fte).

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De komende jaren zal de vervangingsvraag het grootst zijn in Utrecht-Midden. Wel zal de vervangingsvraag in deze regio dalen, tot 152 fte in 2023. Dat zien we ook in de andere twee RPA-regio’s,

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode daalt de instroom in de RPA-regio Eemland met ruim 9 procent (8 fte), terwijl in de RPA-regio Utrecht-Midden een daling van bijna 12 procent wordt verwacht (16 fte). Ook in de stad Utrecht daalt de instroom. Deze ligt met een daling van ruim 8 procent (11 fte) wel onder het landelijk gemiddelde.

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. In Utrecht-Midden wordt het grootste tekort verwacht: 148 fte in 2023. In de RPA-regio Eemland loopt het tekort in dezelfde periode op tot 99 fte, terwijl het tekort in de stad Utrecht oploopt tot 113 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de RPA-regio’s het landelijk gemiddelde redelijk volgen, waarbij Eemland relatief de laagste tekorten zal hebben.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Utrecht.

Privacy en cookies. Lees meer.