Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Rotterdam / Rijnmond

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Rotterdam / Rijnmond? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. In de regio Rotterdam / Rijnmond zal in de ene RPA-regio de werkgelegenheid dalen, terwijl deze in de andere RPA-regio zal toenemen. In Rijnmond zien we in deze periode namelijk een daling van ongeveer 4 procent, terwijl de werkgelegenheid in de stad Rotterdam met ruim 2 procent groeit (ongeveer 100 fte).

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag in de regio daalt in de periode 2018 – 2023 gestaag. In Rijnmond is in 2023 een vervangingsvraag van 303 fte, in de stad Rotterdam van 209 fte. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in Rijnmond en Rotterdam minder sterk daalt dan het landelijk gemiddelde. In Rijnmond daalt de vervangingsvraag met ruim 13 procent, in de stad Rotterdam met bijna 16 procent. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat de relatieve vervangingsvraag in beide RPA-regio’s dicht bij het landelijk gemiddelde ligt.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode daalt de instroom in de regio Rijnmond naar verwachting met bijna 15 procent (circa 40 fte). In de stad Rotterdam daalt de instroom met ruim 8 procent iets minder sterk (circa 20 fte).

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in de RPA-regio’s is sprake van een oplopend aantal onvervulde vacatures. In de RPA-regio Rijnmond komt het tekort in 2023 naar verwachting uit op 279 fte, terwijl het tekort in de stad Rotterdam oploopt tot 303 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat ook de relatieve tekorten in Rotterdam groter zullen zijn dan in Rijnmond. In Rijnmond komen de relatieve tekorten bovendien uit onder het landelijk gemiddelde.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Rotterdam / Rijnmond.

 

Privacy en cookies. Lees meer.