Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant zal de werkgelegenheid dalen. In de RPA-regio Zuidoost-Brabant neemt de werkgelegenheid in deze periode met ruim 2 procent af. Dat komt neer op ruim 80 voltijdbanen. In Noordoost-Brabant neemt de werkgelegenheid met ruim 5 procent af.

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) daalt in de RPA-regio Noordoost-Brabant tot 174 fte in 2023. Ook in de RPA-regio Zuidoost-Brabant daalt de vervangingsvraag, tot 203 fte in 2023. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in beide regio’s sterker daalt dan het landelijk gemiddelde. In Zuidoost-Brabant daalt de vervangingsvraag in dezelfde periode met ruim 21 procent, in Noordoost-Brabant zien we een daling van ruim 23 procent. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat de vervangingsvraag in Zuidoost-Brabant relatief wat hoger is dan in Noordoost-Brabant.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in Zuidoost-Brabant ook met ruim 10 procent (20 fte) afnemen. En ook in de RPA-regio Noordoost-Brabant zien we een daling van ruim 10 procent (15 fte).

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. In Zuidoost-Brabant loopt het tekort naar verwachting op tot 217 fte in 2023. In Noordoost-Brabant zal het tekort in hetzelfde jaar uitkomen op 160 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de relatieve tekorten in Zuidoost-Brabant boven het landelijk gemiddelde liggen. De relatieve tekorten in Noordoost-Brabant liggen onder het landelijk gemiddelde.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant.

Privacy en cookies. Lees meer.