Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Noord-Holland

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Noord-Holland? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Met uitzondering van de stad Amsterdam zal ook in de regio Noord-Holland de werkgelegenheid dalen. In de RPA-regio Gooi en Vechtstreek zal de werkgelegenheid in deze periode met bijna 7 procent dalen. In de RPA-regio’s Noord-Holland Noord en Zuidelijk Noord-Holland daalt de werkgelegenheid met ruim 4 en 3 procent naar verwachting minder sterk. In Amsterdam stijgt de werkgelegenheid in dezelfde periode met ruim 6 procent.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) is de komende jaren het hoogst in de RPA-regio Zuidelijk Noord-Holland en de stad Amsterdam. Wel daalt deze tussen 2018 en 2023 gestaag. Ook in de andere RPA-regio’s is in deze periode sprake van een daling. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in de RPA-regio’s Gooi en Vechtstreek, Zuidelijk Noord-Holland en Noord-Holland Noord sterker zal dalen. In deze regio’s daalt de vervangingsvraag in deze periode met respectievelijk ruim 21 procent, bijna 26 procent en ruim 25 procent. In Amsterdam zal de vervangingsvraag met bijna 15 procent iets minder sterk dalen. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat Amsterdam en Noord-Holland Noord een relatief hoge vervangingsvraag kennen.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in Gooi en Vechtstreek en Zuidelijk Noord-Holland sterker dalen, met respectievelijk bijna 13 procent (7 fte) en ruim 15 procent (39 fte). In de RPA-regio Noord-Holland Noord wordt tussen 2018 en 2023 een daling van ruim 9 procent verwacht (17 fte), in de stad Amsterdam een daling van bijna 9 procent (32 fte). 

Vacatures
De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten, vooral in Amsterdam. In deze stad loopt het tekort op tot 475 fte in 2023. Ook in de omliggende regio Zuidelijk Noord-Holland stijgt het tekort fors, tot ongeveer 260 fte in 2023. In Noord-Holland Noord wordt datzelfde jaar een tekort verwacht van 150 fte, terwijl in de Gooi en Vechtstreek het tekort oploopt tot 9 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat Amsterdam ook relatief de grootste  tekorten zal kennen, die bovendien fors hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. In de Gooi en Vechtstreek worden juist nauwelijks tekorten voorspeld, terwijl de overige regio’s het landelijke beeld volgen.

Archief
Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Noord-Holland.

Privacy en cookies. Lees meer.