Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Noord-Gelderland

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Noord-Gelderland? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. In deze regio zien we een wisselend beeld. In de RPA-regio Stedendriehoek zal de werkgelegenheid in dezelfde periode met ruim 4 procent dalen. Ook in de RPA-regio Noordwest-Veluwe wordt een daling verwacht (ruim 1 procent). In tegenstelling tot deze RPA-regio’s zien we in De Vallei een toename van de werkgelegenheid van ruim 1 procent.

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) zal met 132 fte in 2023 het grootst zijn in De Vallei. Wel daalt de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 gestaag. In Noordwest-Veluwe zal deze daling pas na 2021 zichtbaar worden. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in de RPA-regio Stedendriehoek het landelijk beeld volgt. In deze RPA-regio daalt de vervangingsvraag met ruim 17 procent. In de RPA-regio’s De Vallei en Noordwest-Veluwe daalt de vervangingsvraag met respectievelijk ruim 9 procent en bijna 13 procent iets minder sterk.  Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat de vervangingsvraag in De Vallei boven het landelijk gemiddelde ligt, die in de Stedendriehoek het landelijk gemiddelde volgt en dat de vervangingsvraag in Noordwest-Veluwe onder het landelijk gemiddelde ligt.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in de Stedendriehoek met circa 7 procent (7 fte) afnemen. Ook in Noordwest-Veluwe zien we een daling (ruim 4 procent, 2 fte). In De Vallei zal de instroom met bijna 1 procent (1 fte) minimaal toenemen.

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. In de Stedendriehoek loopt het tekort op tot 118 fte in 2023. In de Vallei komt het tekort in dit jaar naar verwachting uit op 150 fte, terwijl in Noordwest-Veluwe een tekort van 38 fte wordt verwacht. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat De Vallei in relatieve zin een groter tekort zal kennen dan het landelijk gemiddelde.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Noord Gelderland.

Privacy en cookies. Lees meer.