Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Limburg

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Limburg? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de regio Limburg zal de werkgelegenheid in deze periode dalen. De krimp is het sterkst in de RPA-regio Westelijke Mijnstreek (ruim 6 procent), gevolgd door Parkstad Limburg (ruim 5 procent). In de RPA-regio Noord-Limburg wordt tussen 2018 en 2023 een daling van ruim 4 procent verwacht, in Roermond van ruim 3 procent en in Weert van ruim 2 procent. De daling in Maastricht Mergelland is met ruim 1 procent beperkt.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) is de komende jaren het hoogst in de RPA-regio Noord-Limburg. Wel daalt de vervangingsvraag tussen 2018 en 2023 gestaag. Ook in de andere RPA-regio’s zal de vervangingsvraag in deze periode dalen. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat in Parkstad Limburg, Noord-Limburg en Roermond een sterkere daling zal zijn. In deze RPA-regio’s daalt de vervangingsvraag met respectievelijk 24 procent, ruim 22 procent en ruim 22 procent. In de Westelijke Mijnstreek (ruim 12 procent), Maastricht Mergelland (ruim 11 procent) en Weert (ruim 11 procent) daalt de vervangingsvraag naar verwachting minder sterk. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat Weert en Maastricht Mergelland met een relatief hoge vervangingsvraag te maken krijgen.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In Limburg zijn er RPA-regio’s waar de instroom zal dalen, maar er zijn ook regio’s waar de instroom, na enige schommelingen, op hetzelfde niveau zal blijven. In Parkstad Limburg (ruim 21 procent, 8 fte), Westelijke Mijnstreek (ruim 16 procent, 5 fte), Roermond (ruim 12 procent, 5 fte) en Noord-Limburg (ruim 7 procent, 4 fte) zien we de instroom tussen 2018 en 2023 dalen. In Maastricht Mergelland en Weert komt de instroom in 2023, evenals in 2018, uit op respectievelijk 50 en 21 fte.

Vacatures
De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in Noord-Limburg en Maastricht Mergelland neemt het tekort toe, tot 66 fte en 56 fte in 2023. Eenzelfde beeld zien we in de andere RPA-regio’s, hoewel de absolute tekorten daar lager zullen zijn. Zo zien we in 2023 in Parkstad Limburg een tekort van 38 fte in 2023, in Roermond van 26 fte, in de Westelijke Mijnstreek van 12 fte en in Weert van 7 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de relatieve tekorten in Maastricht Mergelland uitkomen boven het landelijk gemiddelde. Noord-Limburg en Parkstad Limburg liggen vrij dicht bij het landelijk gemiddelde, terwijl de tekorten in de overige regio’s onder het landelijk gemiddelde zullen uitkomen.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Limburg.

Privacy en cookies. Lees meer.