Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Haaglanden - Rijn Gouwe

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Haaglanden – Rijn Gouwe? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. In deze regio zien we een wisselend beeld. In de RPA-regio Rijn Gouwe zal de werkgelegenheid in deze periode bijna vier procent dalen. In de RPA-regio Haaglanden zien we een toename van de werkgelegenheid van circa 2 procent, terwijl de werkgelegenheid in de stad Den Haag in 2023 op nagenoeg hetzelfde niveau uitkomt als in 2018.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) zal de komende jaren het grootst zijn in de regio Rijn Gouwe. Wel zal deze gestaag dalen, tot 213 fte in 2023. In de andere regio’s zien we een iets wisselender beeld, maar ook hier is de vervangingsvraag in 2023 lager dan in 2018. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in Rijn Gouwe in nagenoeg dezelfde mate zal dalen (bijna 16 procent). In Haaglanden en de stad Den Haag wordt een kleinere daling verwacht, van respectievelijk ruim 12 en circa 14 procent. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat ook de relatieve vervangingsvraag in Rijn Gouwe bijna gelijk is aan het landelijk gemiddelde, terwijl de relatieve vervangingsvraag in Haaglanden en Den Haag onder het landelijk gemiddelde zal uitkomen.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in de RPA-regio Rijn Gouwe met bijna 9 procent afnemen (16 fte). In de RPA-regio Haaglanden daalt de instroom naar verwachting met bijna 7 procent (9 fte), terwijl de stad Den Haag te maken krijgt met een daling van bijna 12 procent (18 fte).

Vacatures
De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten. In Rijn Gouwe loopt het tekort in 2023 op tot 217 fte. In de RPA-regio Haaglanden wordt in hetzelfde jaar een tekort van 166 fte verwacht, terwijl in de stad Den Haag een tekort van 179 fte wordt verwacht. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat Den Haag vooral de komende jaren te maken krijgt met een tekort dat relatief hoger ligt dan landelijk gemiddelde. Rijn Gouwe en Haaglanden kennen in 2023 juist relatief grotere tekorten.

Archief
Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Haaglanden – Rijn Gouwe.

Privacy en cookies. Lees meer.