Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Groningen

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Groningen? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de regio Groningen zal de werkgelegenheid in deze periode dalen. In de RPA-regio Noord-Groningen daalt de werkgelegenheid tussen 2018 en 2023 met ruim 9 procent. Dat komt neer op bijna 45 voltijdsbanen. In de RPA-regio Oost-Groningen daalt de werkgelegenheid in dezelfde periode met bijna 8 procent. De krimp in Centraal-Groningen is met ruim 1 procent beperkt.

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) is de komende jaren het hoogst in Centraal-Groningen. Wel daalt de vervangingsvraag tussen 2018 en 2023 gestaag. Ook in de andere twee RPA-regio’s is sprake van een daling. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in alle RPA-regio’s sterker daalt. In Centraal-Groningen komt de daling uit op ruim 18 procent, in Noord-Groningen op ruim 19 procent en in Oost-Groningen op ruim 21 procent. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat Oost-Groningen de komende jaren met een relatief hoge vervangingsvraag geconfronteerd wordt. De relatieve vervangingsvraag in de twee andere RPA-regio’s schommelt rond het landelijk gemiddelde.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in Noord-Groningen sterker dalen, naar verwachting met ruim 26 procent (6 fte). Ook in Oost-Groningen zien we een sterke daling: ruim 18 procent tussen 2018 en 2023 (8 fte). In Centraal-Groningen zal de instroom deze periode met circa 5 procent (6 fte) minder sterk dalen dan het landelijk gemiddelde.

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten, vooral in Centraal-Groningen. Daar loopt het tekort op tot bijna 150 fte in 2023. Ook in Oost-Groningen loopt het tekort, weliswaar met kleine schommelingen, op, tot 26 fte in 2023. Het tekort in Noord-Groningen loopt op tot 8 fte in 2021, om vervolgens te dalen naar 4 fte in 2023. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat de relatieve onvervulde vraag in Centraal-Groningen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In Oost-Groningen en Noord-Groningen zal deze onder het landelijk gemiddelde uitkomen.

 

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Groningen.

Privacy en cookies. Lees meer.