Menu

De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2018-2023 - Regio Drenthe / Overijssel

Bent u op zoek naar arbeidsmarktprognoses voor de regio Drenthe / Overijssel? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW arbeidsmarktprognoses voor deze regio opgesteld. De arbeidsmarktprognoses geven een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs in deze regio. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten van dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid

In Nederland zal de werkgelegenheid (in fte) voor leraren in de periode 2018 – 2023 naar verwachting met ongeveer 3 procent dalen. Ook in de verschillende RPA-regio’s in de regio Drenthe / Overijssel zien we dat de werkgelegenheid de komende jaren daalt. In de RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe zal de werkgelegenheid in dezelfde periode met ongeveer 7 procent dalen. Dat zijn naar schatting circa 100 voltijdbanen. In de RPA-regio Twente daalt de werkgelegenheid iets meer dan 6 procent (bijna 200 fte). De verwachte daling in werkgelegenheid in de RPA-regio IJssel en Vecht komt in dezelfde periode uit op ruim 2 procent (65 fte).

Vervangingsvraag

De vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in een regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of een andere functie gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in verrekend. Ook gewijzigd gebruik van de seniorenregeling beïnvloedt de vervangingsvraag.

De vervangingsvraag (in fte) is de komende jaren het hoogst in de RPA-regio Twente, maar daalt wel gestaag. In de andere RPA-regio’s is het beeld iets wisselender, al is op de lange termijn ook in deze regio’s sprake van een daling. Vergelijken we deze ontwikkelingen met het landelijke beeld, waar de vervangingsvraag in de periode 2018 – 2023 met circa 17 procent zal dalen, dan valt op dat de vervangingsvraag in de RPA-regio Twente iets sterker zal dalen. Verwacht wordt dat de vervangingsvraag in deze regio met ruim 18 procent daalt. In de RPA-regio’s Zuid- en Midden-Drenthe en IJssel en Vecht wordt een kleinere daling verwacht van respectievelijk ruim 12 procent en ruim 11 procent. Beschouwen we deze ontwikkeling in relatie tot de werkgelegenheid in deze regio’s, dan zien we dat Zuid- en Midden Drenthe wel een relatief hoge vervangingsvraag kent. In de twee andere RPA-regio’s is deze lager dan het landelijk gemiddelde.

Instroom

Om aan de vervangingsvraag te voldoen, is instroom van leraren nodig. In Nederland wordt in de periode 2018 – 2023 een daling in de instroom van ruim 10 procent verwacht. In dezelfde periode zal de instroom in RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe met ruim 6 procent afnemen (4 fte) en in IJssel en Vecht met ongeveer 10 procent (minus 10 fte). Ook in de RPA-regio Twente zal de instroom in deze periode dalen (ruim 10 procent, 12 fte).

Vacatures

De verandering in de werkgelegenheid, in combinatie met de ontwikkeling van de vervangingsvraag en de instroom van nieuwe leraren, resulteert in de verwachte onvervulde vraag bij ongewijzigd beleid.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in de periode 2018-2023 fors toenemen. Ook in deze regio is sprake van stijgende tekorten, waarbij Twente het grootste tekort zal kennen (ruim 130 fte in 2023). Dit is ook de grootste RPA-regio wat werkgelegenheid betreft. In de RPA-regio’s Zuid- en Midden-Drenthe en IJssel en Vecht loopt het tekort in dit jaar op tot respectievelijk ruim 70 en ruim 80 fte. Kijken we naar de onvervulde vraag ten opzichte van de werkgelegenheid in de regio, dan zien we dat IJssel en Vecht en Twente een lagere relatieve onvervulde vraag zullen hebben dan het landelijk gemiddelde. De relatieve onvervulde vraag in Zuid- en Midden-Drenthe ligt dichterbij het landelijk gemiddelde.

Archief

Bekijk hier het rapport De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 2017-2022 Regio Drenthe / Overijssel

Privacy en cookies. Lees meer.