Menu

Meer onderzoek

Bent u op zoek aanvullende gegevens verzameld door andere organisaties dan het Arbeidsmarktplatform PO? Hieronder treft u een relevante selectie aan van publicaties met meer onderzoeken naar feiten en cijfers in het primair onderwijs zoals het Ministerie van OCW of Education at a Glance (OECD). Deze laatste partij doet onderzoek vanuit een internationaal perspectief.

 • Trendanalyse sociale zekerheid
  Door het lerarentekort is iedereen met een pabo-diploma nodig in het primair onderwijs. Wat is het arbeidspotentieel van leerkrachten die nu gebruikmaken van sociale zekerheidsregelingen, zoals de WW of de WIA? En kan de beperking van ziekteverzuim het arbeidsvolume voor de sector vergroten? In deze trendanalyse worden de ontwikkelingen in het gebruik van WW- en WIA-uitkeringen en het ziekteverzuimpercentage bekeken in het licht van het lerarentekort in het primair onderwijs.
  Download de trendanalyse
 • Werven in Vlaanderen.
  Hoe vind je leraren in Vlaanderen? Kunnen Vlaamse leraren met hun diploma aan de slag in Nederland? Wat maakt het Nederlands basisonderwijs aantrekkelijk voor Vlaamse leraren? Deze vragen worden behandeld in de handreiking Werven in Vlaanderen die het Arbeidsmarktplatform PO heeft geschreven voor schoolbesturen. Steeds meer scholen in grensregio’s werven over de grens om hun vacatures te kunnen vervullen. De handreiking geeft praktische informatie om Vlaamse leraren te werven die in Vlaanderen blijven wonen en op een Nederlandse school willen werken. Naast  praktische stappen wordt  een korte toelichting gegeven van het Vlaamse onderwijssysteem en de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen.
  Lees de handreiking
 • De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel, CentERdata in opdracht van Ministerie van OCW
  ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel’ beschrijft de uitkomsten van de arbeidsmarktramingen die het ministerie van OCW laat uitvoeren. In het rapport wordt de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen uiteengezet, evenals de vervangingsvraag en instroom van personeel. Ook wordt de voorspelde omvang van de onvervulde vraag in het rapport beschreven.
  Lees het rapport
 • Regionale arbeidsmarktramingen, CentERdata in opdracht van Ministerie van OCW
  De regionale arbeidsmarktramingen bieden een verdieping op de landelijke arbeidsmarktramingen. De regionale arbeidsmarktramingen geven een indruk van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs per regio. In de ramingen komen de leeftijdsopbouw van leraren, de werkgelegenheid, vervangingsvraag, instroom en het aantal onvervulde vacatures aan bod.
  Lees het rapport
 • Loopbaanmonitor, MOOZ onderzoek en CentERdata in opdracht van Ministerie van OCW
  De Loopbaanmonitor beschrijft de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren. Het onderzoek schetst op basis van CBS-microdata een beeld van het beroepsrendement van de lerarenopleidingen, rekening houdend met achtergrondkenmerken en baan- en contractkenmerken.
  Lees het rapport
 • Arbeidsmarktbrief, Ministerie van OCW
  In de Arbeidsmarktbrief informeren de minister en staatssecretaris de Tweede Kamer over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
  Lees de kamerbrief
 • Arbeidsmarktbarometer, ITS in opdracht van Ministerie van OCW
  De Arbeidsmarktbarometer beschrijft de ontwikkeling van de personele vraag van onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Er wordt onder andere aandacht besteed aan kwalitatieve behoeften op de arbeidsmarkt: aan welk type personeel hebben instellingen behoefte en welke vacatures zijn daarbij moeilijk vervulbaar?
  Bekijk de Arbeidsmarktbarometer
 • Onderwijs Werkt!, Regioplan in opdracht van Ministerie van OCW
  ‘Onderwijs Werkt!’ biedt inzicht in de resultaten van een grootschalig enquête onderzoek onder docenten, directieleden en managers in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. In deze enquête komen diverse onderwerpen aan bod die betrekking hebben op werken in het onderwijs, zoals scholing en professionalisering, personeelsbeleid en professionele ruimte.
  Bekijk de resultaten
 • Education at a Glance, OECD
  ‘Education at a glance’ is een jaarlijks rapport over de staat van het onderwijs in de OESO-landen. In het rapport wordt de ontwikkeling van verschillende onderwijsindicatoren beschreven en vergeleken tussen alle OESO-landen, waaronder Nederland.
  Lees het rapport
 • Stamos, CAOP in opdracht van Ministerie van OCW
  Stamos is de databank voor arbeidsmarktinformatie over onderwijssectoren. Hier zijn de belangrijkste openbare cijfers over de vraag naar en het aanbod van onderwijspersoneel gebundeld en toegelicht.
  Ga naar de website van Stamos
 • Onderwijs in Cijfers, Ministerie van OCW
  Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. De website is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
  Bekijk de website www.onderwijsincijfers.nl
 • Trends in Beeld. Ministerie van OCW
  Trends in Beeld is de stelselmonitor van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap waarmee de minister in woord, beeld en cijfers de kwaliteit, toerusting en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels monitort.
  Bezoek de monitor

Privacy en cookies. Lees meer.