Menu

Arbeidsmarktbrief over het lerarentekort en de onderwijsarbeidsmarkt

30 november 2017

De Arbeidsmarktbrief met de belangrijkste informatie over de onderwijsarbeidsmarkt is door de ministers Van Engelshoven en Slob op 28 november 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Aan de brief zijn verschillende rapportages toegevoegd, met cijfers en ramingen over de ontwikkeling van het aantal leerkrachten in het po, vo en mbo. Ook is een onderzoek over het anders organiseren van werk bijgevoegd, waarin het ministerie van OCW heeft laten uitzoeken hoe anders organiseren van werk in het primair onderwijs kan bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort.

Arbeidsmarktbrief

De Arbeidsmarktbrief beschrijft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs, gebaseerd op recente gegevens en rapportages. De nieuwe ramingen voorspellen een tekort van ruim 4.100 FTE voor het schooljaar 2022/2023 bij gelijkblijvende omstandigheden. Vergeleken met de vorige ramingen is de omvang van de verwachte tekorten niet afgenomen, maar lopen deze iets langzamer op. Dit heeft onder andere te maken met een iets hoger aantal pabo-gediplomeerden dan waarmee in eerdere ramingen rekening werd gehouden. Dit hogere aantal afgestudeerden komt doordat meer pabo-studenten de eindstreep halen. Ook zijn de tekorten iets minder door een stijging van de gemiddelde pensioneringsleeftijd en het feit dat leerkrachten die de minder gaan werken (kleinere aanstellingsomvang) dat in mindere mate doen dan in het verleden en zo meer uren beschikbaar zijn voor het onderwijs. Download de arbeidsmarktbrief en bijbehorende rapportages op de website van de Rijksoverheid.

Anders organiseren van werk

In het rapport ‘Anders organiseren, minder tekort?’ opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW wordt verkend op welke wijze het anders organiseren van onderwijs kan bijdragen aan het aanpakken van het lerarentekort in het primair onderwijs. Uit het rapport blijkt inderdaad dat wanneer een deel van  alle scholen anders organiseert het tekort wordt verminderd. Maar voor de meeste scholen is dit niet de aanleiding om anders te organiseren, het zijn juist de inhoudelijke visies op het beste onderwijs voor leerlingen die het vertrekpunt vormen. Uit de verkenning blijkt dat er geen ideale blauwdruk is die beschrijft hoe het onderwijs het best georganiseerd kan worden. Het rapport toont de vele manieren om als school het onderwijs anders te organiseren, zoals samenwerken in teams, de inzet van ander personeel dan leerkrachten, de inzet van ICT en samenwerking met de omgeving . Download het rapport op de website van de Rijksoverheid.

Bron: download de Arbeidsmarktbrief en alle bijlagen op de website van de Rijksoverheid.


Privacy en cookies. Lees meer.