Menu

Scenariomodel basisonderwijs

Het Arbeidsmarktplatform heeft een instrument voor regio’s en individuele schoolbesturen ontwikkeld waarmee toekomstscenario’s gemaakt kunnen worden voor mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen. Met dit model kunt u zelf aan de knoppen draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen en krijgt u op basis van diverse scenario’s inzicht in uw personeelsbehoefte en financiële ruimte.

Bekijk  de animatie die u snel en duidelijk uitlegt wat het scenariomodel is en waarvoor u het kunt gebruiken. U ziet hoe het model is opgebouwd, wat de basisprognose is en wat u met de zelf gemaakte scenario’s kunt doen.


Het scenariomodel basisonderwijs ondersteunt basisscholen in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een (financieel) meerjarenbeleid. Het geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses, en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief prestatiebox), waardoor zij hun personele formatie kunnen berekenen. Daarnaast is de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden ‘Passend onderwijs’.

Scenario’s met persoonlijke inlog

Het grote gebruiksgemak van de online tool zit onder andere in de grafische weergave van de prognoses en het intuïtief kunnen navigeren. Met een persoonlijke inlogcode voor het maken van scenario’s is het mogelijk om aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis bij te stellen. Met het opstellen van diverse toekomstscenario’s krijgen schoolbesturen inzicht in de bandbreedte voor het vormgeven van het meerjarenbeleid.

Samen met de sector ontwikkeld

Het model is vraaggericht ontwikkeld. Om aan te sluiten op de gebruikerswensen,zijn schoolleiders en schoolbestuurders nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het model. Met ingang van september 2017 kan ook het speciaal basisonderwijs gebruik maken van het scenariomodel PO.

Ga naar het Scenariomodel basisonderwijs

Neem voor meer vragen contact op met via info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Privacy en cookies. Lees meer.