Menu

Verbeter uw Meerjarenformatiebeleidsplan

Beleidscontext

Terugblik

Een schoolbestuur dient ieder jaar (art. 2.15. cao po) een bestuursformatieplan op te stellen waarin "De werkgever formuleert het, ten minste op de komende vier jaar betrekking hebbend,meerjarenformatiebeleid dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting en dat jaarlijks wordt geactualiseerd in een (personele) bestuursbegroting/bestuursformatieplan." Formatiebeleid is cyclisch en voortschrijdend.

1. Heeft u al eerder een meerjarenformatieplan gemaakt?

ja
nee
U heeft gekozen voor: ja

Toelichting op uw antwoord

Wij evalueren jaarlijks het beleid. Plan-do-check-act geldt ook voor formatiebeleid. Wij blikken terug: Welke doelen  uit het vorig plan zijn bereikt? Welke nieuwe zijn er? Welke aannames en onderdelen zijn vervallen of gewijzigd? Wat betekent dat voor het nieuwe  formatiebeleid/plan?

Tips

Kijk terug naar het Formatiebeleid  van vorig jaar en geef een korte bestuurlijke evaluatie.
Als achtergrond kunt u gebruiken de cao PO hoofdstuk 2.1.5 en 5.1, 5.4 en 5.5
www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/cao_po_2018-2019_definitieve_tekst.pdf

Het meerjarenformatiebeleid valt onder het instemmingsrecht P(G)MR art 12b WMS in relatie met de personele (meerjaren)begroting. Dit is vastgesteld in het modelreglement.
www.infowms.nl/modelreglementen-en-statuten/modelreglementen

Voorbeeldtekst

over terugblik

Een terugblik op Bestuursformatieplan 2017-2018

In het BFP 2017/2018 is in het vergelijk tussen 2017/2018 en 2016/2017 rekening gehouden met een terugloop van baten van ongeveer € 325.000. Met aftrek van natuurlijk verloop was het te rechtvaardigen om ongeveer 5 fte aan onderwijzend personeel met een loonsom van rond de € 230.000 in het RDDF te plaatsen. Dit alles gebaseerd op een geprognosticeerde daling van het aantal leerlingen van 70 (2016 in 2017 naar 1946 in 2018). Het daadwerkelijk getelde aantal leerlingen op 1/10/2018 was 1875 wat een daling van 141 betekende, en daarmee 71 leerlingen minder dan de al verwachte daling van 70. De met het leerlingaantal samenhangende bekostiging neemt hiermee ook af, waardoor er na ontslag van de medewerkers in het RDDF een boventalligheid ontstaat van ongeveer 4 fpe.

U heeft gekozen voor: nee

Toelichting op uw antwoord

Een schoolbestuur dient ieder jaar een bestuursformatieplan op te stellen. Het gaat om een meerjaren formatiebeleid (4 jaar) met een actualisatie per jaar in een bestuursformatieplan dan wel een bestuursbegroting.
Dit plan stelt de werkgever, na verkregen instemming van de PGMR, vóór 1 mei voor het komende schooljaar vast. Art 12.b. WMS (vanaf 1-1-2017).
 
Advies: stel voor 1 februari een conceptplan op.
 
In het formatieplan wordt de verhouding tussen het aantal leerlingen en leraren per
school (brinnummer) verantwoord.

Voorbeeldtekst

over terugblik

Een terugblik op Bestuursformatieplan 2017-2018

In het BFP 2017/2018 is in het vergelijk tussen 2017/2018 en 2016/2017 rekening gehouden met een terugloop van baten van ongeveer € 325.000. Met aftrek van natuurlijk verloop was het te rechtvaardigen om ongeveer 5 fte aan onderwijzend personeel met een loonsom van rond de € 230.000 in het RDDF te plaatsen. Dit alles gebaseerd op een geprognosticeerde daling van het aantal leerlingen van 70 (2016 in 2017 naar 1946 in 2018). Het daadwerkelijk getelde aantal leerlingen op 1/10/2018 was 1875 wat een daling van 141 betekende, en daarmee 71 leerlingen minder dan de al verwachte daling van 70. De met het leerlingaantal samenhangende bekostiging neemt hiermee ook af, waardoor er na ontslag van de medewerkers in het RDDF een boventalligheid ontstaat van ongeveer 4 fpe.

Privacy en cookies. Lees meer.