Menu

Meer leerkrachten

Tegemoetkoming voor een vernieuwende aanpak om het lerarentekort terug te dringen

Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan leerkrachten. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk.

Hebt u een inspirerende aanpak om aantal en kwaliteit van toekomstige leerkrachten te vergroten? Of verbetert u liever de organisatie van de huidige werkwijze om het tekort in uw regio te verminderen? Kunnen collega’s elders in het land van uw experiment, project of idee leren na uw opgedane ervaring? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO. Het gaat om cofinanciering van uw project.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het Arbeidsmarktplatform PO roept schoolbesturen en pabo’s op om de handschoen gezamenlijk op te pakken. Het lerarentekort in het primair onderwijs heeft vele oorzaken. Maar ook oplossingen. Misschien is het juist het gesprek van elke dag in de personeelskamer, maar is er voor dat ene idee onvoldoende geld beschikbaar. Of werkt het zo dat na het lezen van dit bericht collega’s het initiatief nemen om te brainstormen en er een sprankelende vondst ontstaat. Hoe het ook zij, met de regeling moedigt het Arbeidsmarktplatform PO innovatieve ideeën aan die lokaal bestaan, maar nog net dat kleine zetje nodig hebben.

Combinaties van samenwerkende schoolbesturen en één pabo of (bij voorkeur) meerdere pabo’s kunnen projectplannen indienen voor 1 juni. Overigens denken onze regioadviseurs graag met u mee bij de gezamenlijke planvorming. Indien u hier gebruik van wilt maken neem dan contact op met één van hen op.

Criteria

Het projectplan wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • Het projectplan is opgesteld op basis van het daartoe opgestelde format en op 1 juni 2017 volledig ingevuld ontvangen.
 • Minimaal een pabo en twee schoolbesturen nemen deel aan de pilot.
 • Een pabo mag meer dan een keer met een projectplan meedoen wanneer het maar met andere samenwerkende schoolbesturen is.
 • Het projectplan betreft een innovatieve pilot in de regio om het lerarentekort terug te dringen.
 • De aanpak is overdraagbaar aan de sector.
 • Activiteiten die onder de reguliere werkgeversverantwoordelijkheid vallen (van zowel het schoolbestuur als de pabo) komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Er vindt geen financiering plaats van activiteiten die al via andere subsidies worden/ zijn gedekt.
 • De activiteiten moeten geborgd worden.
 • Inzicht in resultaten en effecten op lange termijn.
 • De looptijd van de pilot is maximaal een jaar (periode schooljaar 2017/2018).
 • Het projectplan bevat duidelijke go/no-go moment(en).

Wat kunt u verwachten?

Het Arbeidsmarktplatform PO let bij het toewijzen van aanvragen op een evenwichtige spreiding over het land, grootte van schoolbesturen en spreiding over oplossingen lerarentekort (kwantitatief, kwalitatief, instroom, behoud).

Na beoordeling verneemt de penvoerder (het schoolbestuur dat projectplan heeft ingediend) zo snel mogelijk na 1 juni 2017 of het plan (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd. Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd in een toekenning gericht aan de penvoerder. De betaling van de tegemoetkoming vindt in drie tranches plaats: 40% bij toekenning, 40% na ontvangst en na goedkeuring van de voortgangsrapportage (op 1 februari 2018) en de resterende 20% na een goedgekeurde eindrapportage- en eindafrekening (uiterlijk 1 oktober 2018). Hierbij worden de overdraagbare producten meegestuurd en een voor de onderwijspraktijk publieksvriendelijke beschrijving van de pilot. De opbrengsten worden tijdens een landelijke kennisdelingsbijeenkomst gedeeld.

NB: Het beschikbare bedrag voor 2017 is € 225.000. Mochten de (goedgekeurde) plannen bij elkaar dit bedrag overstijgen, kan de tegemoetkoming van het Arbeidsmarktplatform PO minder dan 50% zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat voor bepaalde activiteiten in het plan geen tegemoetkoming wordt gegeven.

Meer informatie

Fasering en criteria

Ter inspiratie: bekijk de mogelijke oplossingen die afgelopen november zijn aangedragen tijdens de expertmeeting over tekorten aan leerkrachten.

Contact

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via s.vos@caop.nl

Of neem telefonisch contact op met Suzanne Vos via 070 – 3765811

 

 

Privacy en cookies. Lees meer informatie.