Menu

Personeel & Organisatie - Strategisch personeelsbeleid

Vooronderzoek Managers van Buiten

De sociale partners in het primair onderwijs hebben het CAOP gevraagd een verkennend onderzoek naar managers van buiten in het primair onderwijs te doen.  Een reden van het vooronderzoek is het verwachte tekort aan managers in het primair onderwijs waardoor schoolbesturen meer en meer genoodzaakt zijn om op andere manieren naar nieuwe managers te zoeken. Daarnaast opereert de directie in het primair onderwijs in een steeds complexere omgeving, waarin samenwerking met andere organisaties, maar bijvoorbeeld ook complexe financiĆ«le vraagstukken en opbrengstgericht werken andere managementvaardigheden dan voorheen vraagt. 

Kandidaten van buiten het onderwijs zouden een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van deze knelpunten, maar in de praktijk blijkt dat hier nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Dit vooronderzoek is een nadere verkenning van de stand van zaken rond managers van buiten in het primair onderwijs. De verzamelde kennis met betrekking tot managers van buiten is beschreven in een bondige rapportage. In de rapportage worden aanbevelingen gedaan aan de sociale partners voor eventuele vervolgactiviteiten gericht op meer managers van buiten in het primair onderwijs.

Download het verkennend vooronderzoek Managers van Buiten

Privacy en cookies. Lees meer.