Menu

Personeel & Organisatie - Strategisch personeelsbeleid

Handvatten voor werven en professionaliseren schoolleiders

Het rapport ‘Werven en behouden schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs biedt schoolleiders vooral allerlei handvatten voor de ontwikkeling en verdere professionalisering van hun vak. Zo geeft het informatie over succesvolle leiderschapspraktijken, over benodigde competenties en over het opleidingenveld. Verder bevat het goede voorbeelden voor het werven, opleiden en begeleiden van schoolleiders van binnen en van buiten de eigen sector.  Tevens staan in het rapport voorbeelden van activiteiten om schoolleiders voor het onderwijs te behouden.  CAOP Research heeft het rapport samengesteld.

Complex speelveld

De functie van schoolleider is de afgelopen jaren veranderd; schoolleiders hebben meer verantwoordelijkheden gekregen en hun speelveld is complexer geworden. De schoolleider is een zakelijk leider die keuzes maakt voor de besteding van het schoolbudget, inspeelt op beleidsontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen, leert van de ontwikkeling van leerprestaties van leerlingen en medewerkers stimuleert zich te professionaliseren. Dat vergt nieuwe competenties.

Belangrijkste bron

Medewerkers binnen de eigen scholen vormen altijd al een belangrijke bron voor het aantrekken van nieuwe schoolleiders. Verschillende besturen en samenwerkingsverbanden hebben methoden om intern potentiële talenten op te sporen, hen te laten verkennen of het vak van schoolleider echt iets voor hen is en vervolgens op te leiden, bijvoorbeeld door het opzetten van kweekvijvertrajecten en regionale opleidingstrajecten Ook buiten het onderwijs kunnen besturen en scholen goede kandidaten aantrekken voor het schoolleiderschap. Het voordeel van het aantrekken van kandidaten met leidinggevende ervaring in andere sectoren is dat zij met een frisse blik naar het primair onderwijs kijken. Deze kandidaten brengen bovendien vaak een bepaalde zakelijkheid en ondernemerschap met zich mee. Competenties die in het onderwijs in de afgelopen jaren aan belang hebben gewonnen, gezien de ontwikkelingen in de sector. Voor een deel van de leidinggevende functies geldt wel dat een kandidaat die ervaring heeft met lesgeven, de voorkeur heeft.

Gemêleerde samenstelling

Een persoonlijke benadering van potentiële talenten en de mogelijkheid om zich te oriënteren op de functie van schoolleider helpen hen – en zeker ook vrouwen - over de streep te trekken.

Waar scholen goed op moeten letten, is dat de samenstelling van een kweekvijver of klas voor aankomende schoolleiders qua achtergrond voldoende gemêleerd is. De deelnemers leren dan meer van elkaar en ervaren dat als een verrijking. Daarnaast is het belangrijk om na afloop van de trajecten goede afspraken te maken over de verdere begeleiding en de doorstroom naar een leidinggevende functie als mogelijke stap in hun loopbaanontwikkeling.

Over het onderzoek

Tijdens het onderzoek is gekeken naar wat uit de literatuur bekend is over het werven en behouden van schoolleiders. Ook is onderzocht welke succesvolle of kansrijke oplossingen bedacht zijn om schoolleiders te werven en/of te behouden. Er is een literatuurstudie uitgevoerd, ook op internationaal gebied. Verder zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV Schoolleiders, de PO-Raad, de AOb en de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Van een aantal kansrijke en succesvolle projecten is achterhaald wat de laatste stand van zaken is. Op basis van een secundaire analyse van het databestand van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) 2010 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is informatie verkregen over de tevredenheid in het werk en over redenen om van baan te wisselen.

Download hier het onderzoek 'werven en behouden schoolleiders'

Privacy en cookies. Lees meer.