Menu

Opleiding & professionalisering - Professionalisering

Functiemix impuls voor professionalisering en toepassing Wet BIO

De invoering van de functiemix heeft de functiedifferentiatie in het primair onderwijs bevorderd en professionalisering gestimuleerd. Ook hebben scholen hun personeelsbeleid weten te versterken en is de onderwijskwaliteit gestegen. Daarnaast hebben sommige scholen een betere invulling kunnen geven aan het  werken volgens de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). Deze resultaten blijken uit het onderzoek ‘Functiemix en Wet BIO in samenhang bekeken’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Ondanks dat scholen ook knelpunten ervaren bij het invoeren van de functiemix en te maken hebben met ingrijpende ontwikkelingen als leerlingenkrimp en de invoering van passend onderwijs, worden toch belangrijke doelstellingen van de functiemix en de Wet BIO behaald.

Functiemix

De sociale partners in het primair onderwijs en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in het Convenant Leerkracht van Nederland (2008) afspraken gemaakt over de invoering van de functiemix. In 2010 zijn de middelen daarvoor aan het primair onderwijs beschikbaar gesteld. De invoering van de functiemix kent streefcijfers als kwantitatieve doelen. De kwalitatieve doelen zijn:

  1. leraren meer carrièreperspectief bieden;
  2. kwaliteit van het onderwijs verhogen;
  3. de arbeidsmarktpositie van het basisonderwijs verbeteren.

Meer differentiatie

Voor het onderzoek is een enquête onder schoolleiders en schoolbestuurders gehouden. Zij vinden vaak dat de kwalitatieve doelstellingen van de functiemix in de praktijk het gewenste effect hebben. De meeste schoolleiders en schoolbestuurders zijn bezig de functiemix in te voeren. Volgens ruim tachtig procent geeft dit een (extra) impuls aan de functiedifferentiatie.

Ruim zestig procent van de schoolleiders en schoolbestuurders ziet door de functiemix de professionalisering van lerarenteams, de onderwijskwaliteit en het personeelsbeleid verbeteren. Iets meer dan de helft van de schoolleiders en schoolbestuurders ervaart ook meer focus in de loopbaanontwikkeling en loopbaanmogelijkheden voor leraren. Het gebruik van bekwaamheidsdossiers, zoals voorgeschreven door de Wet BIO, bevordert volgens de schoolleiders en bestuurders ook de ontwikkeling en professionalisering van medewerkers.

Ook knelpunten

Ondanks alle positieve ontwikkelingen verwacht minder dan de helft van de bevraagde schoolleiders en schoolbestuurders de einddoelstellingen van de functiemix voor 2014 te gaan halen. Dit geldt ook voor de scholen van de goede praktijk voorbeelden. De belangrijkste knelpunten zijn:

  • onvoldoende aanvullende financiële middelen;
  • groot aandeel parttimers;
  • onvoldoende gekwalificeerd personeel.


Download het rapport Functiemix en Wet BIO in samenhang bekeken

De belangrijkste conclusies helder in kaart

Er is ook een infographic beschikbaar van de rapportage ‘Functiemix en Wet BIO in samenhang bekeken’. De infographic maakt de belangrijkste conclusies en aanbevelingen direct en kernachtig zichtbaar.

Download de infographic

Privacy en cookies. Lees meer.