Menu

Opleiding & professionalisering - Professionalisering

Leren loont het langst

Hoe kun je als leerkracht zelf en samen met je collega’s en de schoolleiding met plezier je werk blijven doen en hoe creëer je met elkaar een leerrijke werkomgeving? In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is een leidraad ontwikkeld voor het primair onderwijs die een team in staat stelt om inzicht te krijgen in de situatie op de eigen school en om te blijven leren en groeien in het werk. Door greep te krijgen op de beeldvorming en gedragspatronen in het team die een belemmering vormen, of juist stimuleren om te blijven leren, creëer je samen een leerrijke werkomgeving. De leidraad ‘Leren loont het langst’ is door het Arbeidsmarktplatform PO toegestuurd aan alle basisscholen en schoolbesturen in Nederland.

> Lees meer over 'Leren loont het langst'

Onderzoek: Professionaliserings- en ondersteuningsbehoeften van leraren voor omgaan met verschillen tussen leerlingen

Door alle leerlingen onderwijs aan te bieden dat past bij hun leerbehoeften, kunnen ze hun talenten maximaal ontwikkelen. Dat betekent dat scholen moeten kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Zowel individuele verschillen (bijvoorbeeld intelligentie, persoonlijkheid, leerstijl) als sociale verschillen (zoals sekse, sociaal-economische achtergrond en cultureel-etnische achtergrond).

Doel van dit onderzoek is scholen handvatten te bieden voor:
- opbrengstgericht werken, de prestaties van leerlingen systematisch en doelgericht maximaliseren;
- het omgaan met leer- en ontwikkelingsstoornissen;
- het omgaan met leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.

Resultaat
De gewenste opbrengst van dit project is:
- beschrijving van de professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte van leerkrachten;
- aanbevelingen voor mogelijke aanpakken en initiatieven voor deze ondersteuning.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Scheeren, via 070 – 376 5749.

Onderzoek: Professionaliseringsactiviteiten en medezeggenschap van leerkrachten

De professionalisering van leerkrachten krijgt momenteel veel aandacht. Maar in hoeverre hebben leerkrachten tijd en mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en zeggenschap daarover? Een overzicht ontbreekt, maar is nodig om de professionaliseringsactiviteiten en de zeggenschap te kunnen stimuleren.

Doel van dit onderzoek is de stand van zaken in kaart brengen over onder meer:
- professionaliseringsactiviteiten van leerkrachten (scholing, opleiding en informele professionalisering zoals peer review en coaching);
- gelegenheid die leerkrachten hebben/krijgen voor die activiteiten (in of buiten schooltijd);
- zeggenschap over (de keuze van) die activiteiten, tijd, ruimte en middelen.

Resultaat
De gewenste opbrengst is:
- inzicht in de omvang en aard van de professionaliseringsactiviteiten;
- inzicht in tijd, ruimte en mogelijkheden van leerkrachten voor hun professionaliseringsactiviteiten en in hun zeggenschap erover;
- aanbevelingen voor nadere stimulering van professionaliseringsactiviteiten en zeggenschap over tijd, ruimte en middelen voor professionalisering.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Scheeren, via 070 – 376 5749.

Praktijkvoorbeelden begeleiding beginnende leraren

Goede begeleiding is essentieel voor beginnende leraren. Beginnende leraren die daar tevreden over zijn, keren het onderwijs minder vaak de rug toe. Op veel scholen ontbreekt het echter aan structurele tijd voor begeleiding, intervisie en lesbezoeken. De kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding kan bovendien per school verschillen.

Het doel is goede praktijkvoorbeelden te verzamelen uit binnen- en buitenland op het gebied van de begeleiding van beginnende leraren. Deze voorbeelden kunnen scholen inspireren bij de vormgeving van hun begeleidingsprogramma.

Resultaat
De gewenste opbrengst van dit project is een rapport dat:
- inzicht geeft in goede praktijkvoorbeelden op het gebied van de begeleiding van beginnende leraren in binnen- en buitenland;
- het onderwijsveld aanknopingspunten biedt voor beleid op dit gebied.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Scheeren, via 070 – 376 5749.

Onderzoek naar samenhang professionalisering en HRM-beleid

Onderzoek samenhang functiemix en professionalisering in het po

Het Arbeidsmarktplatform PO onderzoekt hoe scholen in de praktijk met de functiemix omgaan: is er duidelijk beleid? Wat betekent dit voor professionalisering van het personeel? En wat zijn de goede voorbeelden op dit gebied?

Onderzoek professionele ontwikkeling schoolleiders en schoolbestuurder

De professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders heeft een nog te vrijblijvend karakter. Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn de conclusies uit het rapport ‘Professioneel leiderschap in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarkt Primair Onderwijs. Hierin is vooral gekeken welke activiteiten schoolleiders en schoolbestuurders nemen rond professionalisering en hun behoeften. CAOP Research heeft het onderzoek uitgevoerd.

> Lees meer

Onderzoek professionalisering op brede scholen en vve

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de professionaliseringspraktijk en behoeften op brede scholen en in de vve. Daarnaast worden de carrièreperspectieven op brede scholen en in de vve onderzocht.

Privacy en cookies. Lees meer.