Menu

Activiteiten & Subsidies - Mobiliteit

Verkenning overstap mogelijkheden PO naar VMBO

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor mensen met een Pabodiploma die in het primair onderwijs boventallig (dreigen te) worden om te werken in het VMBO. Hierbij gaat het om een verkenning van de huidige regelgeving, studiemogelijkheden en aanbevelingen voor de toekomst.

Uit de interviews komt naar voren dat scholen over het algemeen behoefte hebben aan pabo-gediplomeerden in het vo. Enkele scholen stellen dat zij altijd behoefte hebben aan goede docenten, ongeacht de achtergrond van de leraar. Andere scholen geven aan specifiek behoefte te hebben aan pabo-gediplomeerden. Zij kunnen volgens deze scholen een toegevoegde waarde bieden aan het onderwijs vanwege hun ervaringen en expertise. Vaak worden de pedagogische en didactische vaardigheden van pabo-gediplomeerden benoemd als pluspunt.

Wel verschilt de behoefte aan pabo-gediplomeerden per schooltype en vakgebied. Pabo-gediplomeerden worden door de meeste scholen vooral geschikt worden geacht voor het vmbo, lwoo en praktijkonderwijs. Hier zijn ze meer op hun plek vanwege de nadruk op pedagogische en didactische vaardigheden en de beperkte nadruk op vakinhoud.

> Rapport Mogelijkheden overstap van primair onderwijs naar v(mb)o 

Privacy en cookies. Lees meer.